Všeobecné obchodné podmienky Costa Cruises

https://www.costacruises.eu/general-conditions/contract.html

 

 • Všeobecné podmienky
 1. Táto obchodná zmluva, ktorá obsahuje plavbu, je upravovaná všeobecnými obchodnými podmienkami a prípadne ďalšími inými podmienkami, ktoré môžu byť obsiahnuté v brožúrach alebo katalógoch publikované oranizátorom zájazdu.
 2. Tento kontrakt sa riadi talianským právom, ktorý splňa všetky práva a povinnosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa (EU zákon 2015/2302 a talianský zákon č. 206 z 6. septembra 2005), talianský zákon o Cestovaní a Turizme (legislatívny dekrét č. 79 z 23. Mája 2011 a ďalšie dodatky prijaté zákonom č. 62 z 21. Mája 2018, ďalej len ako “Zákon o turizme“), a kdekoľvek kde sa aplikuje štátné a medzinárodné obmedzenia týkajúce sa individuálnych služieb zájazdu. 
 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všop je neplatné alebo neaplikujúce sa v danom prípade, táto neplatnosť neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všop. 

 

 • Uzatvorenie kontraktu
 1. Požiadavka na vytvorenie booking-u by mala byť vytvorená na osobitnom formulári predajcu (alebo na inom trvalo médiu) a mala by byť kompletná.
 2. Dovolenkové zájazdy zakúpené online sa na všetky právne účely považujú tie ktoré sa ponúkajú a predávajú v Taliansku.
 3. Prijatie rezervácie je podmienené dostupnosťou miest a rezervačný proces sa považuje za ukončený až uzavretím zmluvy a až po potvrdení zo strany Organizátora a po zaplatení zálohy Cestujúcim podľa čl. 3.1
 4. Akcie a špeciálne ponuky obsahujúce výhodnejšie podmienky a odlišné od tých ktoré sú uvedenné podliehajú časovým obmedzeniam a dostupnosti podľa kritérií, ktoré stanoví organizátor podľa vlastného uváženia.
 5. Cestovné kancelárie a agentúry, ktoré sú držiteľmi platnej licencie, vystupujú ako sprostredkovatelia podľa čl. 33, ods 1 Zákona o zájazdoch, môžu vydať cestujúcemu kópiu všeobecných obchodných podmienok, kópiu zmluvy a ďalšie dodatočné informácie poskytnuté spoločnosťou Costa Cruises.
 6. V prípade jednej rezervácie vykonanej pre niekoľko osob uvedenných v rezervácií, by mala mať určená osoba potrebnú právomoc konať v mene všetkých ostatných osob a potvrdiť ze všetky zmluvné záväzky budú splnené všetkými ľudmi v rezervácií. Osoba ktorá vytvorí rezerváciu, zaručí, že všetky uvedenné osoby dajú súhlas so spracovaním svojích osobných a/ alebo špeciálnych údajov. Rezervácie pre maloletých vykonajú ich rodičia alebo iné oprávnené osoby. Takáto rezervácia bude akceptovaná iba v prípade, že maloletý cestuje aspoň s jedným rodičom alebo so svojím zákonným zástupcom alebo inou dospelou osobou so zákoným nárokom na dieťa.
 7. Vzhľadom na nedostatočné vybavenie výletných lodí a riziko predčasného pôrodu cestujúcim nie je dovolené cestovať ak na začiatku alebo kedykoľvek počas plavby vstúpia do 24. týždňa tehotenstva. Všetky tehotné ženy sú povinné pri nástupe na palubu predložit lekárske potvrdenie vydané gynekológom, v ktorom je vedené, že matka a dieťa sú v dobrom zdravotnom stave a môžu cestovať. Doklad musí obsahovať je predpokladaný dátum pôrodu. Costa crociere neberie zodpovednosť za komplikácie súvisiace s tehotenstvom v akejkoľvek fáze plavby a vzniknuté počas alebo po dovolenke na plavbe.
 8. Minimálny vek na plavbu je 6 mesiacov v čase nalodenia. Pri transatlantických plavbách a plavbách trvajúcich 15 a viac dní je však minimálny vek na plavbu 12 mesiacov.
 9. Lode spoločnosti Costa crociere ponúkajú obmedzený počet kajút pre hostí so zdravotným postihnutím, ale nie všetky verejné priestory na palube majú prístupné prvky. Žiadosť o vytvorenie rezervácie pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú preto vyhovené v závislosti od dostupnosti týchto špeciálne navrhnutých kajút a v prípade potreby za podmienky, že zdravotne postihnutá osoba je sprevádzaná inou osobou poskytnúť pomoc cestujúcemu podľa nariadenia EU č. 1177/2010
 10. Každý cestujúci s fyzickým alebo duševným postihnutím je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi v čase uzavretia zmluvy. Žiadna žiadosť o rezerváciu nebude schválená pre cestujúceho, kt. Fyzický alebo duševný stav je taký, že jeho účasť na plavbe by bola nemožná alebo nebezpečná pre neho samotného alebo pre iných aelbo ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc, ktorú nie je možne získať počas plavby na palube lode. Ak cestujúci odmietne poskytnúť požadované informácie alebo doklady alebo podrobiť sa zdravotnej prehliadke podľa čl. 10.8 týchto všop, ma to za následok ukončenie tejto zmluvy bez akéhokoľvek nároku na vrátenie sumy zaplatenej za neposkytnutú časť dovolenkového balíka alebo iné súvisiace služby.
 1. Informácie o plavbe, ktoré nie sú uvedenné v zmluvnej dokumentácií alebo na webovej stránke Costa crociere alebo iných médiach, poskytne usporiadateľ (sprostredkovateľ) zájazdu cestujúcemu s platnými ustanoveniami cestoveného poriadku v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom plavby.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo neaplikovať tieto všeobecné podmienky v zmysle iných kategórií kontraktu (napríkla skupiny) a promo ponuky as per
 3. Pridelenie kajuty vyššej kategórie než tá ktorá je zakúpená a garantovaná a na základe voľného upgrade negarantuje spoločnosť všetky výhody ktoré prislúchajú danej (vyššej) kategórií typu kajuty. Kajuty ktoré sú pridelé v zmysle voľného upgrade nemusia mať manželskú posteľ alebo môže sa jednať o kajuty pre postihnutých ĺudí (so zníženou mobilitou) a môžu mať usporiadanie iné ako to, ktoré si zákazník zakúpil. V prípade garantovaných kajút (trojké a štvorkové) nemusia mať tieto kajuty požadovnú skladbu posteli. To znamená v takom prípade, spoločnosť pridá extra posteľ do kajuty.
 4. Všeobecné informácie ohľadom zdravotných požiadaviek krajín (destinácií) navštívených počas plavby, poskytne organizátor plavby na svojích web stránkach a v brožúrach. Okrem povinnosti organizátora poskytnúť akékoľvek informácie podľa čl. 5 týchto všop, cestujúci by mal pred získať informácie na webových stránkach talianského ministerstva zahraničných vecí a na portáli Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/) a portálu svetovej zdravotníckej organizácie (https://www.who.int/ith/en/).
 5. Pred uzavretím zmluvy má cestujúci právo vidieť všetky informácie požadované podľa čl 34.1 A – I Zákona o cestovnom ruchu vrátane všetkých ponúkaných služieb

 

 • Platba
  1. Pri uzavretí zmluvy cestujúci zaplatí zálohu vo výške nie menej ako 25% z ceny a zostatok zaplatí 30 dní pred odchodom. Platobné podmienky môžu byť upravené Všeobecnými podmienkami sprostredkovateľa predaja. V prípade balíka, ktorý obsahuje let, je cestujúci povinný zaplatiť za letenku 100% sumy.
   1.  Ak je kontrakt uzavretý menej ako 30 dní pred odchodom, celá suma by mala byť uhradená v čase potvrdenia bookingu.
  2. Neuhradenie zostatkovej čiastky v požadovanom termíne sa považuje za porušenie kontraktu a to umožňuje organizátorovi ukončiť zmluvný vzťah s zákaznikom na základe zákona 1456 odkazujúceho sa na občiansky zákonik, taktiež podlieha zaplateniu náhrady za akékoľvek ďalšie škody, ktoré vznikli organizátorovi.
  3. Palubný lístok, ktorý je právoplatným dokumentom povoľujúcim vstup na palubu lode, by mal byť doručený zákazníkovi po celej uhráde a mal by obsahovať nasledovné údaje:
 • Dátum a miesto narodenia zákazníka
 • Dátum, číslo, miesto vydania, expirácia cestovného dokumentu
 • Mobilný kontakt všetkych dospelých cestujúcich v jednej kajute
 1. Platby realizované cez cestovné kancelárie, agentúry sú považované za finálne ak Organizátor dostane všetky sumy uhradené v plnej výške. Ak cestovná kancelária, agentúry neuhradila Costa cruises, žiadna nárok na náhradu nebude vymáhateľný voči spoločnosti Costa cruises
 2. Pre priame nákupy (cez telefon 800 3890 622 alebo cez Costa cruises website) zákazník má možnosť vybrať jednu z nasledujúcich možnosti platby: i) bankový prevod ii) platbu kartou na základe podmienok špecifikovaných nižšie. Ak pasažier zvolí platbu kartou, z karty bude realizovaný priamy debit a akéhokoľvek poplatku, ktorý by súvisel so zrušením plavby. Akékoľvek platby späť zákazníkovi, ktorý platil kartou budú realizované spať na kartu.
 3. Ak je zmluva uzatvorená telefonicky minimálne 8 dní pred odchodom, platba môže byť zrealizovaná aj bankovým prevodom. Pri zmluvách uzatvorených neskôr a do 2 dní pred odchodom, je možná úhrada len kartou.
 4. Ak je zmluva uzatvorená na webovej stránke costa cruises, menej ako 30 dní pred odchodom, platba sa uskutoční v plnej výške a to iba formou platba kartou
 5. Všetky platby budú uskutočnené v súlade s konkrétnymi pokynmi organizátora v súlade s ustanoveniami tohto čl 3
 6. Všetky platobné podmienky sú záväzné. V prípade neuhradenia zostatkov zo strany Zákazníka, sa bude považovať za porušenie zmluvy a Organizatorovi vzniká právo ukončiť zmluvu podľa čl. 1456 Občianského zákonnika s výhradou zaplatenia náhrady za ďalšie škody, ktoré by vznikli organizátoroví.

 

 • Ceny  
  1. Ceny obsahujú prístavné poplatky a iné „membership“ poplatky. Prístavné poplatky závisia na základe vybratého itinerára, dĺžky plavby, prístavov. Výška prístavných poplatkov je uvedenná v predzmluvnej dokumentácií, ktorá je poskytnutá pred plavbou. Hotel Service Charge (poplatok) je povinný. To nám umožňuje poskytovať vždy všetky služby a zariadenie tak aby to spĺňalo najvyššie štandarty kvality. Denná suma hotel service charge závisí od itinerára, typu kajuty a meny na palube. Na každej plavbe sa používa výhradne len jedna mena. Závisí to od miesta, kde sa práve daná loď nachádza. Sumy nižšie ukazujú sumy za hotel service charge pre všetkých pasažierov starších ako 14 rokov. Deti pod 4 roky, neplatia service charge. Deti od 4 do 14 platia 50% sumy hotel service charge. Sumy nižšie boli správne v čase publikovania týchto podmienok. Avšak zmeny sú vyhradené. 
Loď Hotel service charges Hotel service charges pre deti
COSTA DELIZIOSA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA DIADEMA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from May 1st, 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA FASCINOSA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA FAVOLOSA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA FIRENZE

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA FORTUNA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA LUMINOSA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

 

COSTA PACIFICA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA SMERALDA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022

COSTA TOSCANA

10 euro/night for departures by 30 April 2022

11 euro/night for departures from 1 May 2022

5 euro/night for departures by 30 April 2022


5,50 euro/night for departures from 1 May 2022.

 1. Ak balík obsahuje let, transfer je vždy zahrnutý v cene balíka. Vyžaduje sa okamžité potvrdenie, bez možnosti výberu. V prípade zrušenia balíku s letom, bude cestujúcemu účtovaná celkova cena letenky dopravcom, pričom suma zadržaná na cene plavby bude účtovaná v súlade s podmienkami ustanovenými v čl. 7. Cestujúci bude vyzvaný aby zaplatil dodatočné náklady i) 50 Eur v prípade prevodu zmluvy podľa čl 9 nižšie ii) 50 Eur v prípade zmeny dátumu odchodu aspoň 60 dní pred odchodom
 2. V súlade s čl 39 Cestovného poriadku môžu byť ceny zmenené do 20 dní pred plánovaným začiatkom zájazdu v dôsledku zvýšenia – i) nákladov leteckých spoločností, v dôsledku zvýšenia nákladov na letecké palivo ii) v nákladoch na lodné palivo alebo iné zdroje energie iii) daniach alebo poplatkoch za služby zahrnuté v dovolenkovom balíku ako sú poplatky za nalodenie, vylodenie, prístavné poplatky, iv) výmenné kurzy pre daný balík v) v trhovej cene systému obchodovania s emisiami (ETS tz. Uhlíková daň) podľa legislatívneho výnosu 257/2010

Rozdiel v cene balíka bude nasledovný:

 1. Rozdiel medzi tarifou vypočítanou podľa kritérií uvedenných v poznámke na konci týchto všeobecných podmienok a tarifou v deň odchodu
 2. V prípade, že nedojde k zvýšeniu ceny pre zvýšenie nákladov na palivo o menej ako 8%. V prípade zvýšenia nákladov na palivo o 8% bude cena najnišej kategórie plavieb zobrazená v bróžure (bez letov, transferof, prístavných poplatkov a hotel service charge) Zvýšenie sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo všetkých dátumoch odchodu na príslušnú plavbu. Online brožúra je dostupná na domovskej stránke www.costacruises.eu
 1. Ak zvýšenie ceny presiahne osem percent (8%) celkovej ceny pôvodnej zaplatenje cestujúcim, cestujúci má možnosť buď akceptovať zvýšenie ceny alebo bez nákladov odstúpiť od zmluvy podľa čl. 40 Zákona o cestovnom ruchu a čl 5 (Zmeny dovolenky pred začiatkom čerpania balíka) týchto všop
 2. Ceny sa rozumejú ako cena za osobu. V prípade, že v kajute ostane jeden cestujúci (pôvodne dvaja podľa zmluvy), tak sa v tejto kajute platí príplatok
 3. Cena komunikovaná v čase bookingu je predmetom zmeny (rast alebo pokles) v prípade zmeny počtu ľudí v kajute

 

 • Zmeny dovolenky pred začiatkom dovolenkového balíka
  1. Podľa čl 40.1 Zákona o turizme, pred začiatkom zájazdu, môže organizátor vykonať menšie zmeny zmluvných podmienok – s výnimkou ceny – a bezodkladne o tom písomne informovať cestujúcich prostredníctvom cestovných kancelárií, sprostredkovateľov o tejto zmene. Costa cruise odmieta zodpovednosť v prípade ,že CK mešká alebo neposkytne cestujúcemu informácie získané od Costa cruises. 
  2. Podľa čl 40.2 Zákona o turizme, ak je organizátor nútený pred začiatkom dovolenkového balíka vykonať zásadné zmeny v jednej alebo viacerých hlavných charakteristikých cestovných služieb podľa čl 34.1 a) cestovného poriadku, nemôže splňať špecifické požiadavky podľa čl. 36.5 a) cestovného poriadku alebo má v úmysle zvýšiť cenu balíka o viac ako 8% má cestujúci možnosť buď akceptovať zmenu alebo odstúpiť od zmluvy bez dodatočných nákladov. Ak cestujúci vypovedá zmluvu , organizátor môže ponuknúť náhradný dovolenkový balík rovnakej alebo vyššej kvality. V zmysle čl 40.3 Cestovného poriadku, organizátor jasne a presne oznámi:
 • Navrhované zmeny a ich vplyv na cenu
 • O lehote, v rámci kt cestujúci informuje organizátora o svojom rozhodnutí
 • O následkoch ak cestujúci neodpovie v požadovanej lehote
 1. Cestujúci je povinný informovať organizátora do 
 • 7 pracovných dní odo dňa keď sa dozvedeli o zmenách ak tento dátum bol viac ako 30 dní pred začiatkom čerpania dovolenkového balíka
 • 5 pracovných dní odo dňa keď sa dozvedeli o zmenách ak tento dátum bol medzi 15 a 30 dňami pred začiatkom čerpania dovolenkového balíka
 • 2 pracovné dni odo dňa kedy sa dozvedeli o zmenách ak tento dátum bol menej ako 15 dni pred začiatkom čerpania dovolenkového balíka
 1. V prípade, že zmeny zmluvných podmienok baliká alebo náhradný balík podľa bodu 5.2 znamenajú nižšiu cenu alebo kvalitu, cestujúci má právo na primeranú zľavu z ceny. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy alebo neprevezme náhradný balík, organizátor do 14 dní odo dňa ukočenia vráti všetky sumy zaplatené cestujúcim v jeho mene

 

 • Nemožnosť poskytnúť podstatnú časť dovolenkového balíka
  1. Ak po začiatku poskytovania dovolenkového balíka, z dôvodu okolnosti ktoré nemôže organizátor ovyplyniť, organizátor nemôže poskytnúť podstatnú časť – pokiaľ ide o náklady alebo kvalitu – cestovných služieb dohodnutých v zmluve, navrhne vhodné alternatívne riešenie v rovnakej alebo vyššej kvalite, aby sa mohlo v cestovnom balíku pokračovať bez dodatočných nákladov pre cestujúceho alebo ak to nie je možné – cestujúcemu preplatí rozdiel v cene v prípade, že sú alternatívne opatrenia v nižšej kvality ako sú v zmluve
  2. Cestujúci má pravo odmietnuť alternatívne riešenia iba vtedy ak nie sú porovnateľné s tými ktoré boli povôdne dohodnuté v zmluve alebo ak zníženie ceny nie je primerané
  3. Ak nie je možné vykonať alternatívne riešenie v súlade s čl 42.8 Zákona o cestovaní, bude cestujúcemu poskytnutá zľava z ceny. 

 

 • Právo na odstúpenie od zmluvy
  1. V súlade s čl 41 Zákona o cestovaní, cestujúci môže odstupíť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania zájazdu. Ak zákazník vypovedá zmluvu, budú mu účtované štandartné poplatky za zrušenie. Nižšie uvádzané poplatky môžu byť upravené sprostredkovateľom v prípade, že sprostredkovateľ má dojednané iné podmienky s organizátorom zájazdu. 
 FARE DAYS TO DEPARTURE ALL CRUISES (except from World Cruise and Grandi Crociere)

MyCruise/

All Inclusive

Up to 90 days 25%

MyCruise/

All Inclusive

Between 89 to 60 30%

MyCruise/

All Inclusive

Between 59 to 45 50%

MyCruise/

All Inclusive

Between 44 to departure 100%
 1. Podľa čl 41.4 Kódexu v prípade neodvrátiteľných mimoriadnych okolnosti, ktoré nastanú v mieste určenia alebo v blízkom okolí a ktoré majú podstatný vplyv na uskutočnenie dovolenkového balíka alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta, má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy pred začatím dovolenky bez zaplatenia storna a s možnosťou vrátenia platby za balík, avšak bez nároku na akúkoľvek inú formu kompenzácie.
 2. Pre rezervácie uskutočnené telefonicky na č 00 39 010 420 6099 alebo online na www.costacruises.eu v súlade s čl 41.7 Cestovného zákona, má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu zmluvy alebo ak neskôr odo dňa keď mu boli doručené zmluvné podmienky a predbežné informácie a to bez zaplatenia akejkoľvek pokuty a bez toho aby sa musel uviesť dôvod. V prípade ponúk s nižšími cenami ktoré sú nižšie ako pôvodne navrhované, nemá cestujúci právo na odstúpenie. Organizátor špecifikuje zníženie ceny a jasne odkazuje na skutočnosť, že cestujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Costa cruises si vyhradzuje právo ponúknuť lepšie storno podmienky a výnimky z podmienok uvedenných v čl 7.1 počas špeciálnych akcií, riadne inzerovaných, na určité časové obdobie.

 

 • Zruženie dovolenky organizátorom
  1. Organizátor môže odstúpiť od zmluvy a poskytnúť cestujúcemu plné vratenie platieb zaplatených za dovolenku bez toho aby musel zaplatiť akúkoľvek dodatočnú sumu ako kompenzáciu ak a) počet osôb kt si balík zakúpili je menší ako minimum požadované zmluvou a organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie zmluvy najneskôr i) 20 dní pred začiatkom dovolenky v pripade dovolenky trvajúcej viac ako 6 dní, ii) 6 dní pred dátumom začiatku dovolenky v prípade prázdnin trvajúcich od 2 do 6 dní iii) 48 hodín pred začiatkom dovolenky v prípade prázdnin trvajúcich menej ako 2 dni b) Organizátor nie je schopný splniť zmluvu z dôvodu neodvratiteľných mimoriadnych okolnosti a bez zbytočného odkladu začiatku dovolenky oznámi cestujúcemu ukončenie zmuvy. 

 

 • Transfer dovolenkového balíka na ďalšieho zákazníka
  1. V zmysle čl 38 Zákona o cestovaní, ak cestujúci oznámi organizátorovi najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu, že cestujúci sa nemôže zúčastniť plavby, môže preniesť zmluvu o zájazde na inú osobu ak A) nie je dôvod týkajúci sa pasov, víz, zdravotných potvrdení, ubytovania v hoteli, dopravných služieb alebo iného faktora, ktorý by príjemcovi bránil zúčastniť sa plavby za rovnakých podmienok ako ten ktorý zájazd prevádza na druhú osobu B) Nadobúdateľ zaplatí organizátorovi sumu uvedenú v čl 9.2 nižšie a v prípade balíka s leteckou prepravou akékoľvek dodatočné poplatky účtované leteckou spoločnosťou
  2. Cestujúci zaplatí servisný poplatok 50 Eur účtovaný za zmenu mena. Prevádzateľ a nadobúdateľ sú spoločne zodpovední za zaplatenie dlžného zostatku ako aj za iné výdavky uvedenné v bode 7.1
  3. Lístok na plavbu je prenosný len v prípade zmeny mena vykonnanej podľa predchdzájucích podmienok všop
  4. Na právo na prevod zmluvy sa vzťajujú výnimky a obmedzenia stanovené záväznymi predpismi, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť

 

 • Zodpovednosť zákazníka
  1. Cestujúci musí mať svoje vlastné doklady (OP, pas, povolenie na pobyt) platné pre cestovanie do zahraničia. V niektorých krajinách sa môže vyžadovať dátum vypršania platnosti pasu aspoň 6 mesiacov od dátumu návratu. Cestujúci je zodpovedný za získanie pobytových alebo tranzitných víz. Je povinnosťou cestujúceho mať všetky doklady na nalodenie. Costa cruise môže odmietnúť prístup na loď každému cestujúcemu ktorý nemá požadované doklady bez uznania náhrady škody. 
  2. Správanie cestujúcich neovplyvní bezpečnosť, pohodlie, pohodu alebo potešenie ostatných cestujúcich. Cestujúci sa musí spravať obozretne, dodržiavať všetky pokyny vydané organizátorom a dodržiavať všetky administratívne a zákonné predpisy, ktoré sa vzťahujú na plavbu ako aj iné právne požiadavky v krajinách plavby.
  3. Cestujúci nesmie bez písomného súhlasu organizátora priniesť na palubu lode tovar, živé zvieratá, zbrane, strelivo, výbušniny alebo horľavé, toxické alebo nebezpečné látky. Je prísne zakázané používať v kajute akékoľvek elektrické spotrebiče, vrátané žehličiek, ohrievačov vody, rýchlovarných kanvíc, varičov, sušičov vlasov a ohrievačov
  4. Cestujúci zodpovedá za prípadné škody, ktoré organizátorovi vzniknú nedodržaním vyššie uvedenných povinností. Cestujúci je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené na lodi, jej zariadení a vybavení, za stratu a škodu spôsobenú iným cestujúcim a tretím osobám ako aj všetky pokuty, penále a výdavky uložené Organizátorovi v dôsledku konania cestujúceho zo strany prístavných orgánov, colníkov, zdravotníckych orgánov alebo iných úradnikov ktorejkoľvek krajiny ktorá je súčasťou plavby.
  5. Cestujúci poskytne organizátoroví všetky dokumenty, informácie a podrobnosti ktoré môže organizátor požadovať aby mohol uplatniť svoje právo na subrogáciu pre cestujúceho voči tretím stranám, ktoré môžu niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, kt cestujúci utrpel a ten zodpovedá organizátorovi za akúkoľvek ujmu na prechodnom práve spôsobenú nedodržaním tohto bodu
  6. Cestujúci poskytne organizátorovi všetky informácie potrebné na splnenie bezpečnostných požiadaviek, najmä tých ktoré sú stanovené v smernici Rady 98 / 41 / ES a talianskom ministerskom dekréte z 10.13.1999 Zber a spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia EU č. 679/2016 všeobecné nariadenie o ochrane údajov
  7. Cestujúci sa zúčastní bezpečnostných inštruktáži a núdzových cvičení, ktoré organizátor organizuje na palube lodi. Ak táto požiadavka nie je splnená, v zmysle čl 186 talianského námorného zákona v súlade s bodom 11.2 nižšie môže prijať všetky príslušné opatrenia vrátané disciplinárneho vylodenia dotknutého cestujúceho
  8. Na účely potlačenia pandémie COVID 19 a v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti každého na palube našich lodí cestujúci predloží akékoľvek zdravotné doklady a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa krajín pôvodu, bydliska, alebo miesta kam / odkiaľ cestovali. Okrem toho cestujúci pri registrácií poskytne pravdivé a presné informácie a týmto súhlasí s tým že sa podrobí teplotným kontrolám, detekčnej kontrole a zdravotným hodnoteniam, ktoré sa majú vykonať pred nástupom na palubu, ako aj po nástupe na palubu. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť nalodenie / vylodenie ak jeho zdravotný stav alebo výsledky previerky alebo získané informácie neumožňujú cestujúcemu cestovať na lodi podľa aktuálných zdravotných a bezpečnostných predpisov. Ak cestujúci odmietne poskytnúť požadované informácie alebo sa odmietne podrobiť zdravotnej prehliadke vykonanej na palube – tj dochádza k zániku tejto zmluvy a neexistuje nárok na vrátenie sumy za neposkytnutú časť dovolenkového balíka alebo iné služby.
  9. Okrem ustanovení predchádzajúceho odseku bude cestujúci konať v súlade s postupmi implementovanými Organizátorom na účely zvládnutia pandémie Covid 19 a súshlasí s dodržiavaním protokolu o ochrane zdravia prijatého spoločnosťou Costa cruises. Cestujúci súshlasí s dodržiavaním opatrení týkajúcich sa social odstupu, vykonávania výletov, používania ochraných hygienických protokolov. Ak má cestujúci na palube pozitívny test alebo je identifikovaný ako blízky kontakt s pozitne cestujúcim, zaväzuje sa dodržiavať izolačné a karantenne opatrenia nariadené lekárom na palube a akceptuje predčasné výstupenie z lode. V prípade ak screening ukáže pred začiatkom alebo počas plavby pozítvny výsledok, organizátor si vyhradzuje právo vykonať ďalšie overenia. Tieto postupy sa môžu kedykoľvek zmeniť a dôvodu zavedenia nových platných legislatívnych požiadaviek. Každému cestujúcemu, ktorý nedodrží postupy, bude nariadené vystúpiť alebo mu bude zabránené v opatovnom nastupe na palubu bez akéhokoľvek nároku na vrátenie sumy. 

 

 • Vyššia moc
  1. Kapitán má právo viesť loď aj bez pilota, za akýchkoľvek okolnosti ťahať, pomáhať iným plavidlám, odchýliť sa od plánovanej trasy ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti cestujúcich na lodi, vstúpiť do akéhokoľvek prístavu (bez ohľadu či to je v itinerári lode) a preložiť cestujúceho na iné plavidlo aby mohli pokračovať v plavbe.
  2. Cestujúci podlieha disciplinárnej právomoci kapitána lode, pokiaľ ide o bezpečnosť lode a plavby. Cestujúci je povinný dodržiavať všetky pokyny a príkazy vydané na palube, vrátané tých, ktoré sa týkajú inštruktáží a núdzových cvičení podľa 10.7. Ak podľa kapitána, cestujúci nie je spôsobilý začať alebo pokračovať v plavbe, jeho fyzický stav alebo duševný predstavuje riziko pre plavidlo alebo zdravi a bezpečnosť akéhokoľvek iného hosťa, alebo člena posádky alebo jeho správanie je také že to môže ovplyvniť pôžitok iných cestujúcich má kapitán právo v závislosti od daného prípadu A) odmietnúť prechod B) nariadiť cestujúcemu vylodenie v ktoromkoľvek prístave C) odmietnúť umožniť cestujúcemu vylodenie D) obmedziť cestujúceho na určitú oblasť lode alebo odmietnúť mu účasť na podobných činnostiach na palube. Podobné nariadenia môžu prijať iní poskytovatelia služieb v súlade s disciplinárnymi orgnánmi, ak im tak umožňuje zákon alebo táto zmuva. 
  3. Organizátor a kapitán lode majú slobodu vyhovieť akýmkoľvek príkazom alebo pokynom vlády alebo inými orgánmi iného národa. Ak sa z toho dôvodu v súlade s akýmikoľvek príkazmi alebo pokynmi niečo urobí alebo neurobí, nebude to považovať za odchýlku alebo porušenie zmluvy.  Vylodenie ktoréhoľvek cestujúceho alebo vyloženie batožiny v súlade s tymíto príkazmi alebo pokynmi bude predstavovať riadne splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy čim sa organizátor zbaví zodpovednosť za pokračovanie cesty alebo repatriáciu cestujúcich. 

 

 • Odmietnutie prijatie nových bookingov
  1. Ak sa cestujúci dopustí niektorého z nižšie uvedených činov, organizátor a kapitán si vyhradzujú právo odmietnúť ďalšiu plavbu na lodi spoločnosti Carnival Group na určitý čas
  2. Podľa uváženia organizátora, môže byť cestujúci informovaný o odmietnutí prijatia nových rezervácií a následnom zrušení už vykonaných rezervácií ak na svojej poslednej plavbe cestujúci: A) sa dopustil akéhokoľvek porušenia ustanovení článkov 10 alebo 11 B) spôsobil stratu alebo škodu iným cestujúcim alebo členom posádky alebo bol zodpovedný za stratu alebo poškodenie majetku ktorý patrí organizátorovi C) nezaplatil zostatok cestovného a / alebo palubný účet, nezaplatil za svoje nákupy alebo dlhuje peňažné sumy organizátorovi alebo akejkoľvek spoločnosti Carnival Group a tieto sumy okamžite nezaplatí
  3. Akákoľvek rezervácia uskutočnená predtým ako sa cestujúci dopustil jedného alebo viacerých z vyššie uvedeného, bude zrušená, pokiaľ ide o samotného cestujúceho. V takom prípade organizátor vráti sumy, ktoré už cestujúci zaplatil za rezerváciu, zníženú o zrážku ako náhradu za prípadné ďalšie škody. 
  4. Písomné oznámenie o vyššie uvedenom zasiela Organizátor cestujúcemu na adresu ktorá je poskytnutá.

 

 • Zabezpečenie a záložné právo
  1. Organizátor má pravo si ponechať batožinu alebo iné predmety jeho majetku ako kredit na zaplatenie akýchkoľvek súm dlžných cestujúcemu za tovar a služby zakúpené na palube.

 

 • Ubytovanie na palube alebo v hoteli
  1. Organizátor má právo prideliť cestujúcemu inú kajutu ako ta ktorá je rezervovaná, pokiaľ ide o rovnakú alebo vyššiu kategóriu.
  2. Ak neexistujú oficiálne normy štandartov, hotelového ubytovanie v zahraničí, bude hodnotené rovnaké pravidlo ako sa používa v Taliansku

 

 • Zodpovednosť Organizátora
  1. Organizátor v súlade s čl. 42 a 43 je zodpovedný za plnenie zmluvných služieb poskytovaných v danom balíku bez ohľadu na to, či ich má poskytnúť organizátor osobne alebo prostredníctvom tretích osôb. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené cestujúcim, treťou osobou ktorá nie je zmluvným poskytovateľom služieb, náhodnými udalosťami, vyššou mocou, okolnosťami ktoré organizátor nemohol primerane predvídať alebo ktorým sa nemohol vyhnúť. 
  2. Cestujúci je povinný informovať organizátora o akomkoľvek nesúlade zistenom pri výkone služby dovolenkového balíka a organizátor v takom prípade napraví nesúlad s prihliadnutím na rozsah nedostatku. Ak organizátor neodstraní nezhodu v primeranej lehote, cestujúci môže osobne napraviť nesúlad a požadovať náhradu nevyhnutých primeraných a zdokumentovaných výdavkov, ak usporiadateľ odmietne nezrovnalosť odstrániť alebo ak je ju potrebné bezodkladne odstrániť, cestujúci nemusí uviesť lehotu
  3. Podľa čl. 43 Zákona o cestovaní, má cestujúci právo na primeranú zľavu za odbobie nenaplnenia služieb cestoveného ruchu. Cestujúci má právo na zaplatenie bez zbytočného odkladu náhrady za vzniknuté škody.
  4. V prípade porušenia povinnosti organizátora pri poskytovaní služby cestovného ruchu podľa zmluvy, organizátor toto porušenie napraví v primeranej lehote určenej cestujúcim. V opačnom prípade cestujúci môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou alebo požiadať o zníženie ceny bez toho aby bola dotknutá náhrada škody. V prípade odstúpenia od zmluvy ak balík zahŕňal prepravu cestujúcich, organizátor zorganizuje repatriáciu cestujúceho rovnocenným dopravným prostriedkom bez zbytočného odkladu a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho. V prípade, že to nie je možné, platia ustanovenia 42.6 Zakona o cestovaní
  5. Všetky výnimky, obmedzenia zodpovednosti, zrieknutie sa zodpovednosti, ktoré môže organizátor na základe tejto zmluvy uviesť sa vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré sú ako zamestnanci, zastupcovia, spolupracovníci, zmluvní partneri, subdodávatelia konajúcich.
  6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k Cestujúcemu za akékoľvek nedodržanie zo strany cestovnej kancelárie, agentúry alebo iných sprostredkovateľov pokiaľ ide o záväzky tretích osôb.
  7. Ak organizátor zaplatil cestujúcemu sumy vo forme vrátenia (refundácie), organizátor preberá práva a úkony cestujúceho voči tretím osobám ktoré nesú zodpovednosť.

 

 • Obmedzenia a zodpovednosť
  1. V žiadnom prípade nesmie byť kompenzácia vyššia ako limity zodpovednosti predpísané Nariadením komisie ES č. 329 / 2009, prípadne podľa platných vnútroštatných a medzinárodných zákonov, týkajúcich sa neposkytovania príslušnej služby.
  2. Ak je organizátor zároveň aj lodnou spoločnosťou a / alebo vlastníkom a / alebo prepravcom a / alebo nájomcom lode použitej na plavbu, platia aktuálne zákony týkajuce sa obmedzenia zodpovednosti alebo platné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č 392/2009 v znení neskorších predpisov. 

 

 • Exkurzie
  1. Presný popis výletov pre každý itinerár je dostupný v čase rezervácie na rôzných webových portáloch alebo v katalógu. Výlety sa môžu zmeniť v dôsledku vonkajších okolností (povetetnostné podmienky, štrajky, meškania dopravy) a prevádzkových požiadaviek CK.
  2. V prípade zrušenia exkurzie z dôvodu technických problémov, vyššej moci, nezískania minimálneho počtu účastníkov, Costa ponúkne kredit, ktorý sa dá minúť na palube, rovnajúci sa cene zaplatenej za exkurziu. Celodenné výlety majú dvojnásobnú hodnotu ako poldenné. Palubný kredit bude riadne vrátený na palubný účet ak sa na palube nevyužije. V prípade, že cestujúci odstúpi od výletu z opodstatnených a nepredvídateľných dôvodov, bude mu poskytnutý kredit vo výške ceny zaplatenej za neabsolvovaný výlet.
  3. Výlety nie sú určené pre telesne postihnutých hostí. Napriek tomu costa môže odporúčiť výlety vhodné pre cestujúcich s miernými pohybovými problémami. Organizátor odporúča, aby cestujúci získal čo najviac informácií z internetu, brožúry. 
  4. Pre určité typy výletov môžu platiť špeciálne a osobitné podmienky, požiadavky a predpisy. 

 

 • Letecká doprava
  1. Vystavením letenky dopravcom na meno cestujúceho, vzniká zo strany cestujúceho k uzatvoreniu zmluvy o leteckej doprave medzi cestujúcim a leteckým dopravcom
  2. Costa nekoná v žiadnom postavení ako letecký dopravca. Leteckú dopravu vykonáva výlučne letecký dopravca so súvisiacimi rizikami a zodpovednosťami. Preto Costa nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konania zo strany dopravcu. Práva cestujúceho podľa zmluvy o Letecke preprave (Montrealský dohovr) najmä práva cestujúceho na náhradu za smrť alebo zranenie, preto právo cestujúceho na náhradu škody musí smerovať na leteckého prepravcu a nie na Costu. Za povinnosti podľa nariadenia ES č. 785/2004 zodpovedá výlučne letecký dopravca
  3. Ak letenka nie je priložená k dokumentácií ktorá poskytne Costa cruises, cestujúci si letenku vyžiada priamo u leteckého dopravcu, ktorý zabezpečí jej vydanie. Dopravca zaručí, že letenka bude cestujúcemu okamžite vystavená na jeho vlastné náklady.
  4. Povinnosti vyplývajúce z nariadenia ES č. 261/2004 sú vo výlučnej zodpovednosti leteckého dopravcu. Costa cruises nenesie žiadnu zodpovednosť či už ako organizátor alebo inak. Akékoľvek nároky cestujúceho sa priamo predkladujú leteckej spoločnosti. 
  5. V dokumentácií ktorá posiela Costa Cruises, sa uvedú podrobnosti o letových podmienkach. Podrobnosti o lete a všetky informácie vzťahujúce sa k letu majú len informativny charakter. Cestujúcemu sa poskytnú najmenej 3 mesiace pred odletom všetky informácie o leteckej spoločnosti, poriadkoch, letoch a podobne. Ak je rezervácia vykonaná menej ako 3 mesiace pred odletom, vyššie uvedenné informácie sa poskytnú do 3 pracovných dní od potvrdenia rezervácie.
  6. Použitie tlačeným materiálov, ochraných známok, lóg spoločnosti Costa cruises, v dokumentácií podľa čl 18.5 je len na tlačové účely a nemožno ho vykladať akododatok alebo opravu súvisiacu s inými ustanoveniami tohto článku.
  7. Ak cestujúci po potvrdení letu požiad o zmenu rezervácie, kt. Nemá za následok zrušenie leteckej dopravy (zmena dátumu odletu / príletu) uhradí organizátoroví dodatočné výdavky účtované leteckou spoločnosťou

 

 • Doktor na lodi
  1. Ak cestujúci vyžaduje lekársku pomoc, lodný lekár je k dispozícií za poplatok
  2. Stanovisko lodného lekára, či je hosť spôsobilý nalodiť sa alebo pokračovať v plavbe je konečné a záväzné pre cestujúceho

 

 • Uskladnenie cennosti
  1. Pre pohodlie a bezpečnosť cestujúceho je na palube k dispozícií trezor. Organizátor nepreberá zodpovednosť za hotovosť, doklady, cenné papiere, šperky a iné cennosti, ktoré nie sú uložené v trezore.

 

 • Povinnosť poskytnúť asistenciu
  1. Organizátor je povinný poskytnúť pomoc ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach. Povinnosť poskytnúť pomoc je obmedzená na riadne vykonanie služieb podľa zmluvy. Organizátor má právo si účtovať primeraný poplatok podľa skutočných nákladov za poskytnutie takejto pomoci ak sú ťažkosti spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti. 

 

 • Sťažnosti a požiadavky
  1. Podľa nariadenia EU č 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej doprave, ak cestujúci chce podať sťažnosť, predloží ju do 2 mesiacov odo dňa kedy bola služba poskytnutá alebo mala byť vykonaná. Organizátor do 1 mesiaca od prijatia oznámi reklamujúcemu, či reklamácia bola opodstatnená, zamiestnutá alebo sa stále posudzuje. Čas potrebný na konečnú odpoveď nepresiahne 2 mesiace od prijatia. 
  2. Sťažnosti je možné zasielať na costa_customerservice@costa.itufficio.legale.costa.crociere@legalmail.it  a pošťou na Costa Crociere, S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, Italy
  3. Žiadna sťažnosť sa nebude považovať za platnú pokiaľ nebude obsahovať aspoň tieto podrobnosti: údaje o cestujúcom (meno, priezvisko, adresa, kontaktne číslo), podrobnosti o ceste (čas, datum, miesto odchodu, určenia) a číslo zmluvy, popis nesúladu služby s požiadavkami stanovenými v EU alebo vnútroštátnych predpisoch alebo v všop
  4. V prípade, že organizátor neodpovie do vyššie uvedenného termínu, cestujúci má parvo: 1. Využiť postup mimosúdneho riešenia sporov podaním žiadosti na obchodnú komoru v mieste bydliska 2. Podať sťažnosť druhej inštancie dopravnému úradu na adrese pec@pec.autorita-trasporti.it alebo art@autorita-trasporti.it 
  5. Cestujúci má parvo na kompenzáciu z ceny cestovného lístka za dopravnú službu vo výške nie nižšej ako: 
 1. 10% z ceny lístka ak je odpoveď na reklámaciu poskytnútá medzi 61 dňami a 90 dňami od prijatia reklámacie
 2. 20% z ceny ak odpoveď na reklámaciu nebude poskytnutá do 90 dní od prijatia reklamácie
 3. Vyššia uvedená kompenzácia nebude platná ak jeho výška je nižšia ako 6 Eur, reklamácia nie je podaná správne, cestujúci dostal už odpoveď

 

 • Poistenie za zrušenie dovolenky, zdravotnej starostlivosti a batožiny
  1. Pri podpise bookingu (rezervácie) môže cestujúci uzavrieť poistnú zmluvu zaplatením poistného
  2. Poistné krytie je zmluvou medzi cestujúcim a poisťovňou a za všetky povinnosti zodpovedá cestujúci

 

 • Garantovaný fond
  1. Podľa čl 47 Zákona o cestovaní má organizátor uzavreté osobitné poistenie, tak že v prípade insolventnosti alebo úpadku bude cestujcému garantovaná úhrada zaplatenej ceny za dovolenku ako aj všetkých nákladov vynaložených na repatriáciu (č. poistky ITSUNCO4716[TA(1]  CHUBB European Group SE, Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (Italia), +39.02.27.095 1 Fax: +39. 02.27.095.333 chubb.denunce@chubb.com).)
   Poistenie kryje aj náklady na stravu a ubytovanie v prípade potreby.
  2. Ďalšie podrobnosti týkajuce sa náhrady za stratu služieb alebo v prípdae platobnej neschopnosti nájdete v čl 47 a 48 Zákona o cestovnom ruchu

 

 • Platné právo a uplatnenie práva
  1. Cestujúci akceptuje ako právo vzťahujúce sa na zmluvu a záväzky z nej vyplývajúce talianské právo, na ktoré sa zmluva v plnom rozsahu odkazuje. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluvné strany uznávajú, že prislušným súdom je súd určený v súlade s oddielom 4 nariadenia 1215/2001 a čl. 63 spotrebiteľského zákonníka. 

 

 • Ochrana osobných údajov
  1. Costa cruises v postavení prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia EU č 679/2016 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len GDPR vám poskytuje nasledujúce informácie o spracuvání osobných údajov, ktoré ste nám poskytli
 1. Na nákup dovolenkového balíka
 2. V súvislosti s vašou plavbou
 3. Pri registrácií na webovej stránke

Právny základ spracúvania informácií, ktoré ste nám poskytli, môžu obsahovať údaje definované v GDPR spadajúcej do jednej zo špecialných kategorií. Citlivé údaje budú spracované na nasledovné účely len s vašim súhlasom

 1. Zmluvné účely – osobné údaje budú spracované za účelom spracovania zmluvnej dokumentácie s ohľadom na 
  1. Dokončenie, riadenie a vykonávanie zmluvných vzťahov
  2. Splnenie vašich požiadaviek
  3. Zasielanie oznámení a informácií týkajuce sa vášho dovolenkového balíka
  4. Iniciatív, ktorých cieľom je urobiť vašu plavbu pohodlnejšou
  5. Zákonné povinnosti, bezpečnostné dôvody
  6. Plniť povinnosti ustanovené zákonmi, predpismi vyplývajúce zo spoločenstva
  7. Zakladať, uplatnovať a obhajovať právne nároky v mene Costa cruises
  8. Zaručiť že počas plavby bude poskytnutá lekárska starostlivosť
  9. Dodržiavať predpisy CLIA
  10. Obchodné dôvody a zber štatistických údajov, marketinové účely
  11. Iné účely
  12. Marketingové účely vrátane propagačných aktivít spoločnosti Costa Cruises a iných pridružených spoločností Carnival Corporation Plc.

Costa Crociere môže predovšetkým použiť e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri kúpe dovolenkového balíka, na zasielanie informácií a propagačných ponúk týkajúcich sa podobných služieb a produktov predávaných spoločnosťou Costa Crociere, skupinou a/alebo obchodnými partnermi, a to aj bez vášho súhlasu, pokiaľ namietať proti tomuto.

Spoločnosti Carnival Group sú: Carnival Corporation (CCL), Carnival plc (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA a Costa Cruises), Holland America Line N.V., generálny partner Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line a Seabourn), Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Aljaška, P & O Australia a Cunard) a SeaVacations Limited (podnik CCL vo Veľkej Británii).

Obchodní partneri Costa Crociere môžu patriť do ktorejkoľvek z nasledujúcich kategórií:

 1. a) aktivity cestovného ruchu;
 2. b) letecké/prepravné služby;
 3. c) cestovné kancelárie;
 4. d) poisťovne.
 5. profilovanie, t. j. analýza vašich dovolenkových preferencií a prieskum trhu s cieľom zlepšiť služby a komerčné informácie ponúkané spoločnosťou Costa Crociere, aby tieto služby a informácie boli viac v súlade s vašimi záujmami. Táto činnosť sa môže vykonávať aj prostredníctvom dotazníkov spokojnosti zákazníkov a/alebo profilovacích súborov cookie používaných pri prehliadaní webových stránok spoločnosti Costa.

Zoznam strán, ktorým bol udelený prístup k vašim údajom, je k dispozícii na nahliadnutie v Spoločnosti na nasledujúcich adresách: privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova, pozor: úradník pre ochranu údajov.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do zahraničia tretím stranám, v rámci EÚ alebo mimo nej, avšak len na vyššie uvedené účely.

V prípade prenosu údajov mimo Európsku úniu musí dotknutá krajina zaručiť primeranú úroveň ochrany na základe osobitného rozhodnutia Európskej komisie, v opačnom prípade bude príjemca zmluvne povinný zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov. porovnateľné s tým, čo stanovuje GDPR.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané nie dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené a následne spracované. Budú uložené počas trvania zmluvy medzi vami a Spoločnosťou a následne:

 1. nie dlhšie, ako je príslušná lehota stanovená zákonom;
 2. nie dlhšie, ako sú konkrétne lehoty stanovené príslušnými požiadavkami na uchovávanie údajov (napríklad pre daňové priznania);

iii. na obdobie potrebné na ochranu práv prevádzkovateľa v súvislosti s obhajobou akýchkoľvek právnych nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.

Fotografie/obrázky a audio/video záznamy zozbierané počas podujatí na palube budú uchované po dobu obmedzenú na trvanie plavby a potom budú vymazané.

Osobné údaje zhromaždené a spracované na účely profilovania sa budú uchovávať najviac desať (10) rokov; na konci doby uchovávania budú údaje automaticky vymazané alebo trvalo anonymizované.

Prevádzkovateľ a spracovatelia údajov

Prevádzkovateľom údajov je Costa Crociere Sp.A. so sídlom v Janove (Taliansko), Piazza Piccapietra č. 48.

splnomocnenec pre ochranu údajov

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

Práva Dotknutej osoby

Kedykoľvek, aj pokiaľ ide o profilovanie, môžete uplatniť práva podľa čl. 15 až 22 GDPR, a to:

 1. a) získať prístup k vašim osobným údajom;
 2. b) požiadať o opravu vašich osobných údajov;
 3. c) odvolať svoj súhlas s použitím a zverejnením vašich osobných údajov;
 4. d) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
 5. e) získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 6. f) namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to aj na marketingové účely alebo na účely profilovania;
 7. g) získať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 8. h) podať sťažnosť dozornému orgánu;
 9. i) dostávať upozornenia v prípade porušenia ochrany osobných údajov;
 10. j) požiadať o informácie týkajúce sa:
 11. účely spracovania;
 12. kategórie osobných údajov;

Máte tiež právo kedykoľvek namietať proti zasielaniu správ súvisiacich s marketingovými alebo profilovacími aktivitami kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v spodnej časti prijatého e-mailu alebo zaslaním konkrétnej žiadosti v tomto zmysle na jednu z adresy nižšie.

Tieto práva si môžete uplatniť a/alebo získať ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov tak, že napíšete na:

privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, pozor: úradník pre ochranu údajov.