Základné práva zákazníka

 

Pred uzavretím zmluvy o zájazde / zmluvy o sprostredkovaní zájazde obdrží zákazník všetky potrebné informácie o zájazde podľa zákona č. 170/2018 Z .z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, napr. miesto určenia cesty alebo pobytu, dopravný prostriedok, ubytovanie, stravovanie a ďalšie.

Spoločnosť zodpovedá zákazníkovi za riadne poskytnutie všetkých služieb.

Zákazník dostane telefónne číslo pre naliehavé prípady alebo údaje o kontaktnom mieste kde sa môže spojiť so spoločnosťou (cestovná agentúra), ktorá zájazd sprostredkovala.

Zákazník môže s dostatočným predstihom postúpiť zmluvu o zájazde na inú osobu (bližšie vymedzuje všeobecné obchodné podmienky organizátora zájazdu).

Cenu zájazdu je možné navýšiť v prípade konkrétneho navýšenia nákladov (ceny PHM), pokiaľ to je výslovne stanovené v zmluve o zájazde a to najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu. Ak prekročenie predstavuje viac ako 8 percent ceny zájazdu, môže zákazník od zmluvy odstúpiť. V prípade vyhradenia si na zvýšenie ceny zájazdu, má zákazník v prípade zníženia príslušných nákladov právo na zľavu z ceny zájazdu.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia odstupného (storno poplatku) a získať späť všetky platby, pokiaľ došlo k výraznej zmene akéhokoľvek zásadného prvku zájazdu s výnimkou ceny (Organizátor zájazdu má právo zmeniť zastávky na trase plavby, v prípade, že zmena je nutná a zapríčinená vyššou mocou) V takom prípade, zákazník nemá nárok na odstúpenie zmluvy a nárok na vrátenie zaplatenej sumy zájazdu. Pokiaľ cestovná agentúra pred začiatkom zájazdu, tento zájazd zruší, má zákazník právo na vrátenie ceny zájazdu.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez storno poplatku pred začiatkom zájazdu, pokiaľ v mieste určenia cesty alebo pobytu nastali nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ktoré majú významný dopad na zájazd alebo prepravu osôb na miesto určenia cesty alebo pobytu (napr. Výskyt bezpečnostných problémov, ktoré by mohli zájazd ovplyvniť).

Zákazník môže pred začiatkom poskytovania zájazdu od zmluvy odstúpiť, pokiaľ uhradí storno poplatok (podľa platných VŠOP a storno podmienok o zájazde).

Pokiaľ po začiatku zájazdu nie je možne poskytnúť podstatné prvky zájazdu v súlade so zmluvou, musí byť zákazníkovi ponúknuté vhodné náhradné riešenie bez ďalších nákladov. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez úhrady (storno poplatku), pokiaľ služby nie sú poskytované v súlade so zmluvou.

V prípade neposkytnutia alebo nesprávneho poskytnutia služieb cestovného ruchu zahrnutých do zájazdu má zákazník právo na zľavu z ceny zájazdu alebo náhradu škody.

Cestovná agentúra má povinnosť poskytnúť pomoc, pokiaľ sa zákazník ocitne v problematickej situácií, ktorá si vyžaduje zásah cestovnej agentúry.

V prípade, že sa cestovná agentúra ocitne v úpadku, bude zákazníkovi vrátená zaplatená záloha alebo cena zájazdu v prípade neuskutočneného zájazdu alebo rozdiel medzi zaplatenou sumou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že k úpadku došlo po zahájení poskytovania zájazdu.

 

Všeobecné obchodné podmienky aldea fun s. r. o

 

 Na základe nižšie uvedených podmienok (ďalej len ako všop) poskytuje aldea fun s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A Bratislava – mestská časť Rača 831 06, svojim zákazníkom zájazd v zmysle § 3 zákona č. 170/2018 Z .z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako zákon).

1. Vymedzenie pojmov

1.1 Cestovná agentúra (aldea fun s.r.o.) – je obchodník ktorý v rozsahu predmetu podnikania:

1.1.1 Vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu ,ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej agentúre alebo kancelárií na účel ďalšieho predaja;

1.1.2 Ponúka a predáva služby cestovného ruchu;

1.1.3 Sprostredkováva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov (lodné spoločnosti);

1.1.4 Sprostredkováva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu, zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie pre ktorú zájazd sprostredkováva a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde;

1.1.5 Predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom;

1.1.6 Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nieje cestovnou kanceláriou alebo agentúrou;

1.2 Cestujúci (Objednávateľ): fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu, alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu;

1.3 Cestovné služby: služby CK, ktoré nie sú v podľa § 3 Zákona zájazdom alebo podľa § 4 Zákona spojenou službou cestovného ruchu;

1.4 Začatie zájazdu: začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd;

1.5 Webovou stránkou predajcu sa rozumie internetový portál https://aldeaexperience.com/ prostredníctvom ktorej agentúra ponúka potenciálnym zákazníkom sprostredkovanie zájazdu (ďalej aj ako webové portály);

1.6 Zmluvou o sprostredkovaní zájazdu sa rozumie: zmluva uzatvorená v zmysle § 16 zákona a ktorá je tvorená dokumentmi: A) Zmluva o zájazde, B) Všeobecné obchodné podmienky aldea fun s.r.o., C) Všeobecnyéobchodné podmienky COSTA Cruises, C) Cenník doplnkových služieb, D) Palubný lístok vystavený lodnou spoločnosťou (ďalej spolu aj ako zmluva o zájazde). V prípade, ak sú jednotlivé ustanovenia v jednotlivých dokumentoch upravené odlišne, prednosť má vždy Zmluva o zájazde a ostatné majú prednosť v poradí, v akom sú uvedené v predchádzajúcej vete. Obsah zmluvy o zájazde vyplýva z ponuky uverejnenej na webových portáloch agentúry.

2. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal, alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu, uvedená v zmluve o zájazde. Cestujúci berie na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, a na ktoré bol cestujúci vopred upozornený v súlade so Zákonom.

2.1 Pri poskytovaní zliav pre deti (čiže osoby vo veku do 18 rokov) je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

2.2 Právo účasti na zájazde, resp. právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb

2.3 Agentúra môže požadovať od cestujúceho zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a čas platieb je dohodnutá nasledovne:

Pri podpise zmluvy 50% z celkovej ceny plavby;

Najneskôr do 23. 3. 2024 ďalších 25% z celkovej ceny plavby;

Najneskôr do 7. 5. 2024 zvyšných 25% z celkovej ceny plavby.

2.4 Agentúra môže podľa Zákona jednostranne zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

2.4.1 Ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenami prepravy ku dňu začatia prepravy.

2.5 Plavby loďou sú všeobecne nevhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Plavby loďou sa neodporúčajú tehotným ženám a deťom mladším ako 2 roky.

3. Základné práva cestujúceho

3.1 Právo na riadne poskytnutie zájazdu v celom rozsahu zaplateného zájazdu a služieb.

3.2 Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb.

3.3 Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení.

3.4 Právo na obdržanie dokladu o uzavretí zmluvy zabezpečujúcej ochranu proti úpadku – poistenie (organizátora zájazdu).

3.5 Agentúra je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností.

3.6 Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu.

4. Základné povinnosti cestujúceho

4.1 Pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde a údaje osobných dokladov potrebné pre vydanie palubného lístka pri plavbách vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky agentúry. V prípade ak klient chybne uvedie svoje údaje, je povinný zaplatiť poplatky za zmenu (napr. mena a priezviska), ktoré budú požadované od lodnej spoločnosti (spravidla 50 alebo viac eur na osobu).

4.2 Mať u seba platný cestovný doklad, ktorého platnosť končí najskôr 6 mesiacov po skončení zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), mať platný test na Covid-19 (pokiaľ je vyžadovaný),dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Povinnosť mať vlastný (individuálny) cestovný doklad sa vzťahuje na každého cestujúceho a účastníka zájazdu, bez ohľadu na vek účastníka zájazdu.

4.3 Zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť zhoršenie vlastného zdravotného stavu.

4.4 Cestujúci je povinný rešpektovať právne predpisy SR a iných štátov, v ktorých sa zájazd alebo plavba uskutoční, vždy je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a zodpovedá za následky porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Agentúra môže pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, ak:

5.1.1 Existujú preukázateľné dôvody neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, ktoré bránia agentúre plniť zmluvu o zájazde. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde s uvedením dôvodov zasiela CK elektronicky na e-mailovú adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde nastávajú dňom doručenia oznámenia cestujúcemu.

5.2 Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu:

5.2.1 Bez udania dôvodu;

5.2.2 Z dôvodu podstatnej zmeny podmienok zmluvy o zájazde;

5.2.3 Z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností v cieľovom mieste.

5.2.4 Ak cestujúci odstúpi od zmluvy bez udania dôvodu cestujúci povinný zaplatiť agentúre odstupné. Výška odstupného je stanovená v závislosti od času odstúpenia a času pred začiatkom zájazdu, plavbou alebo čerpaním služieb nasledovne:

Do 23. 3. 2024 – 25 % z ceny objednaných služieb;

Od 24.3. 2024 do 7. 5. 2024 – 50 % z ceny objednaných služieb;

Od 8.5. 2024 do dňa plavby – 100% z ceny objednaných služieb.

5.2.5 Ak cestujúci nenastúpi na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde z akéhokoľvek dôvodu (napr. zmešká let, autobus), alebo z vlastného rozhodnutia, nezbavuje ho to povinnosti zaplatiť cenu zájazdu alebo nevyčerpanej služby.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Agentúra, poskytovatelia služieb (lodná spoločnosť) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb-cestujúceho a všetkých osôb zúčastnených na zájazde (spolu aj ako dotknuté osoby) na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj ako zákon o ochrane osobných údajov), a to za účelom plnenia zmluvy o zájazde.

6.2 Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o zájazde.

6.3 Osobné údaje dotknutých osôb budú spracované počas doby trvania zmluvy o zájazde a ďalších 5 rokov po zániku zmluvy o zájazde za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov agentúry.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.7.2023 spolu so zmluvou o zájazde.

7.2 Táto zmluva a právny vzťah medzi cestujúcim a agentúrou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 170/2018 Z .z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmiankach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Eventuálne spory budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

Naposledy aktualizované 04. 01. 2024.