Všeobecné obchodné podmienky Costa Cruises

https://www.costacruises.eu/general-conditions/contract.html

1. Všeobecné podmienky

1.1 Táto obchodná zmluva, ktorá sa týka plavby, je upravovaná všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne ďalšími inými podmienkami, ktoré môžu byť uvedené v brožúrach alebo katalógoch, ktoré Organizátor zájazdu publikuje.
1.2 Táto zmluva sa riadi talianskym právom v súlade s povinnými platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľov (Smernica EÚ č. 2015/2302 a taliansky legislatívny dekrét č. 206 z 6. septembra 2005), taliansky štátny kódex o cestovnom ruchu a turistických predpisoch (legislatívny dekrét č. 79 z 23. mája 2011 a následné zmeny a doplnky zavedené legislatívnym dekrétom č. 62 z 21. mája 2018, ďalej len „Turistický kódex) a príslušnými národnými a medzinárodnými predpismi týkajúcimi sa jednotlivých služieb zahrnutých v dovolenkovom balíku.
1.3 Ak by sa ukázalo, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné alebo sa v danom prípade neuplatňuje, táto neplatnosť neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Požiadavka na vytvorenie rezervácie by mala byť vytvorená na osobitnom formulári predajcu (alebo na inom trvalom médiu) a musí byť kompletná.
2.2 Dovolenkové zájazdy zakúpené online sa na všetky právne účely považujú za tie, ktoré sa ponúkajú a predávajú v Taliansku.
2.3 Prijatie rezervácie je podmienené dostupnosťou miest a rezervačný proces sa považuje za ukončený až uzavretím zmluvy a až po potvrdení zo strany Organizátora, ako aj po zaplatení zálohy Cestujúcim v súlade s čl. 3.1.
2.4 Akcie a špeciálne ponuky obsahujúce výhodnejšie podmienky a odlišné od tých, ktoré sú uvedené, podliehajú časovým obmedzeniam a dostupnosti podľa kritérií, ktoré stanoví Organizátor podľa vlastného uváženia.
2.5 Cestovné kancelárie a agentúry, ktoré sú držiteľmi platnej licencie, vystupujú ako sprostredkovatelia podľa čl. 33, ods. 1 Turistického kódexu, majú oprávnenie vydať Cestujúcemu kópiu všeobecných obchodných podmienok, kópiu zmluvy a ďalšie dodatočné informácie poskytnuté spoločnosťou Costa Cruises.
2.6 V prípade, že je vykonaná jedná rezervácia pre viacero osôb uvedených v rezervácií, táto rezervácia musí byť vykonaná osobou, ktorá má potrebnú právomoc konať v mene všetkých ostatných osôb a potvrdiť, že všetky zmluvné záväzky budú splnené všetkými osobami v rezervácií. Osoba ktorá vytvorí rezerváciu, zaručí, že všetky uvedené osoby dali súhlas so spracovaním svojich osobných a/alebo špeciálnych údajov. Rezervácie pre maloletých môžu vykonať len ich rodičia alebo iné oprávnené osoby. Takáto rezervácia bude akceptovaná iba v prípade, že maloletý cestuje aspoň s jedným rodičom alebo so svojím zákonným zástupcom alebo inou dospelou osobou so zákonným nárokom na dieťa.
2.7 Vzhľadom na nedostatočné vybavenie výletných lodí a riziko predčasného pôrodu, nie je cestovanie dovolené pre cestujúce, ktoré sú na začiatku alebo vstúpia do 24. týždňa tehotenstva kedykoľvek počas plavby. Všetky tehotné ženy sú povinné pri nástupe na palubu predložiť lekárske potvrdenie vydané gynekológom, ktoré potvrdzuje, že matka a dieťa sú v dobrom zdravotnom stave a môžu cestovať. Doklad musí obsahovať predpokladaný dátum pôrodu. Spoločnosť Costa Crociere neberie zodpovednosť za komplikácie súvisiace s tehotenstvom v akejkoľvek fáze plavby a vzniknuté počas alebo po dovolenke na plavbe.
2.8 Minimálny vek pre účasť na plavbe je 6 mesiacov v čase nalodenia. Avšak, pri transatlantických plavbách a plavbách trvajúcich 15 a viac dní, je minimálny vek na plavbu 12 mesiacov.
2.9 Lode spoločnosti Costa Crociere ponúkajú obmedzený počet kajút pre hostí so zdravotným postihnutím, ale nie všetky verejné priestory na palube majú prístupné prvky. Žiadosť o vytvorenie rezervácie pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou bude preto vyhovená v závislosti od dostupnosti týchto špeciálne navrhnutých kajút a v prípade potreby za podmienky, že zdravotne postihnutá osoba je sprevádzaná inou osobou poskytujúcou pomoc cestujúcemu podľa nariadenia EÚ č. 1177/2010.
2.10 Každý cestujúci s fyzickým alebo duševným postihnutím je povinný túto skutočnosť oznámiť Organizátorovi v čase uzavretia zmluvy. Žiadna žiadosť o rezerváciu nebude schválená pre cestujúceho, ktorého fyzický alebo duševný stav je taký, že jeho účasť na plavbe by bola nemožná alebo nebezpečná pre neho samotného alebo pre iných, alebo ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc, ktorú nie je možné získať počas plavby na palube lode. Ak cestujúci odmietne poskytnúť požadované informácie alebo doklady, alebo sa nepodrobí zdravotnej prehliadke podľa čl. 10.8 týchto všeobecných obchodných podmienok, ma to za následok ukončenie tejto zmluvy bez akéhokoľvek nároku na vrátenie sumy zaplatenej za neposkytnutú časť dovolenkového balíka alebo iných súvisiacich služieb.
2.11 Informácie o plavbe, ktoré nie sú uvedenné v zmluvnej dokumentácií, na webovej stránke Costa Cruises alebo iných médiách, budú poskytnuté cestujúcemu zo strany usporiadateľa (sprostredkovateľa) zájazdu s platnými ustanoveniami cestovného poriadku a to v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom plavby.
2.12 Organizátor si vyhradzuje právo neaplikovať tieto všeobecné podmienky vo vzťahu k iným kategóriám zmluv (napríklad pre skupiny) a akčným ponukám podľa článku 2.4 vyššie. Pre tieto prípady budú považované za platné špecificky uvedené podmienky a ustanovenia, ktoré sa budú meniť podľa potreby.
2.13 Pridelenie kajuty vyššej kategórie než tá, ktorá je zakúpená a garantovaná, nezaručuje, že spoločnosť garantuje všetky výhody, ktoré prislúchajú danej (vyššej) kategórií kajuty. Pridelenie kajuty vyššej kategórie môže znamenať, že nebude k dispozícií manželská posteľ alebo môže sa jednať o kajuty pre osoby so zníženou mobilitou, čo môže znamenať iné usporiadanie, ako to, ktoré si zákazník zakúpil. V prípade garantovaných kajút (trojlôžkové a štvorlôžkové) nemusí byť zaručená požadovaná skladba posteli. V takom prípade spoločnosť pridá do kajuty extra posteľ.
2.14 Všeobecné informácie o zdravotných požiadavkách krajín (destinácií), ktoré budú navštívené počas plavby, poskytne Organizátor plavby na svojich webových stránkach a v brožúrach. Okrem povinnosti Organizátora poskytnúť akékoľvek informácie podľa čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok, by mal cestujúci pred plavbou získať ďalšie informácie na webovej stránke talianskeho ministerstva zahraničných vecí, portále Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/), a na portále svetovej zdravotníckej organizácie (https://www.who.int/ith/en/).
2.15 Pred uzavretím zmluvy má cestujúci právo vidieť všetky informácie požadované podľa čl 34.1 A – I Turistického kódexu, vrátane všetkých ponúkaných služieb.

3. Platba

3.1 Pri uzavretí zmluvy cestujúci zaplatí zálohu vo výške nie menej ako 25% z ceny, pričom zostatok zaplatí najneskôr 30 dní pred odchodom lode. Platobné podmienky môžu byť upravené Všeobecnými podmienkami sprostredkovateľa predaja. V prípade balíka, ktorý obsahuje letenku, je cestujúci povinný predom zaplatiť 100% sumy za letenku.
3.1.1 Ak je zmluva uzavretá menej ako 30 dní pred odchodom, celá suma musí byť uhradená v čase potvrdenia rezervácie.
3.2 Neuhradenie zostatkovej čiastky v požadovanom termíne sa považuje za porušenie zmluvy a to umožňuje Organizátorovi ukončiť zmluvný vzťah so zákazníkom podľa ustanovenia článku 1456 Občianskeho zákonníka. Zákazník je taktiež povinný zaplatiť náhradu za akékoľvek ďalšie škody, ktoré vznikli Organizátorovi.
3.3 Palubný lístok, ktorý je právoplatným dokumentom povoľujúcim vstup na palubu lode, bude doručený zákazníkovi po úplnej úhrade a mal by obsahovať nasledujúce údaje:
Dátum a miesto narodenia zákazníka
Dátum, číslo, miesto vydania a expirácia cestovného dokumentu
Mobilný kontakt všetkých dospelých cestujúcich v jednej kajute
3.4 Platby realizované cez cestovné kancelárie a agentúry sú považované za finálne, ak Organizátor obdrží všetky sumy uhradené v plnej výške. Ak cestovná kancelária alebo agentúra neuhradila platbu Costa Cruises, nebude možné vymáhať žiadny nárok na náhradu voči spoločnosti Costa Cruises.
3.5 Pre priame nákupy (uskutočnené telefonicky na čísle 800 3890 622 alebo cez webovú stránku Costa Cruises) má zákazník možnosť vybrať si jednu z nasledujúcich možnosti platby: i) bankový prevod ii) platbu kartou na základe podmienok špecifikovaných nižšie. Ak pasažier zvolí platbu kartou, z karty bude realizovaný priamy debit spoločne akýmkoľvek poplatkom, ktorý by súvisel so zrušením plavby. Ak sa Cestujúcemu, ktorý platil kreditnou kartou, budú vyplácať akékoľvek vratky od spoločnosti Costa Cruises, budú tieto vratky vykonané na tú istú kreditnú kartu.
3.6 Ak je zmluva uzatvorená telefonicky minimálne 8 dní pred odchodom, platba môže byť zrealizovaná aj bankovým prevodom. Pri zmluvách uzatvorených neskôr a do 2 dní pred odchodom, je možná úhrada len kartou.
3.7 Ak je zmluva uzatvorená na webovej stránke Costa Cruises menej ako 30 dní pred odchodom, platba bude uskutočnená v plnej výške a to iba formou platby kartou.
3.8 Všetky platby budú uskutočnené v súlade s konkrétnymi pokynmi Organizátora v súlade s ustanoveniami tohto čl 3.
3.9 Všetky platobné podmienky sú záväzné. V prípade neuhradenia zostatkov zo strany Zákazníka a/alebo ak náležité čiastky nie sú Organizátorom prijaté do vyššie uvedených lehôt, bude to považované za porušenie zmluvy, ktoré umožňuje právo ukončiť dohodu v súlade s ustanovením článku 1456 Občianskeho zákonníka, pričom sa vzťahuje povinnosť zaplatiť náhradu za akúkoľvek ďalšiu škodu utrpenú Organizátorom.

4. Ceny

4.1 Ceny obsahujú prístavné poplatky a iné členské poplatky. Prístavné poplatky sa líšia v závislosti od vybraného itinerára, dĺžky plavby a prístavov zastávok. Výška prístavných poplatkov je uvedená v predzmluvnej dokumentácií, ktorá je poskytnutá pred plavbou. Poplatok za služby (Hotel Service Charge) je povinný poplatok uložený za využívanie služieb v palubnom hoteli. Umožňuje nám zabezpečiť, aby hostia boli vždy vybavení zariadeniami a službami, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy. Denná výška poplatku sa líši v závislosti od itinerára, typu kajuty a meny na palube. Na každej plavbe je povolená platba za služby iba v jednej mene, buď v amerických dolároch alebo v eurách. Závisí to od miesta, kde sa práve daná loď nachádza. Čiastky uvedené v tabuľke nižšie sa vzťahujú na všetkých pasažierov starších ako 14 rokov. Deti do veku 4 rokov neplatia poplatok za služby, zatiaľ čo deti vo veku medzi 4 a 14 rokom, platia 50% z uvedených čiastok v tabuľke. Sumy nižšie boli správne v čase publikovania týchto podmienok. Avšak zmeny sú vyhradené.

Loď

Hotelový servisný poplatok

Hotelový servisný poplatok pre deti

COSTA DELIZIOSA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA DIADEMA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA FASCINOSA

11euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA FAVOLOSA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA FIRENZE

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA FORTUNA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA LUMINOSA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA PACIFICA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA SMERALDA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

COSTA TOSCANA

11 euro/noc

5,50 euro/noc

4.2 Ak balík obsahuje let, preprava do a z letiska je vždy zahrnutá v cene balíka. Vyžaduje sa okamžité potvrdenie tohto balíka, bez možnosti výberu. V prípade zrušenia balíka s letom, bude cestujúcemu účtovaná celková cena letenky dopravcom, pričom zadržaná suma bude účtovaná v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 7. Cestujúci bude tiež požiadaný o zaplatenie nasledujúceho dodatočného poplatku: (i) 50 € v prípade prevodu zmluvy podľa článku 9 nižšie; (ii) 50 € v prípade zmeny dátumu odchodu alebo trasy aspoň 60 dní pred odchodom.
4.3 V súlade s čl. 39 Turistického kódexu môžu byť ceny zmenené až do 20 dní pred plánovaným začiatkom zájazdu v dôsledku zvýšenia – i) nákladov leteckých spoločností, v dôsledku zvýšenia nákladov na letecké palivo; ii) nákladov na lodné palivo alebo iné zdroje energie; iii) daní alebo poplatkov za služby zahrnuté v dovolenkovom balíku, ako sú poplatky za nalodenie, vylodenie, prístavné poplatky; iv) výmenných kurzov pre daný balík; v) trhovej ceny systému obchodovania s emisiami (ETS alebo „uhlíková daň“) podľa legislatívneho dekrétu č. 257/2010. Rozdiel v cene balíka bude nasledovný:
i) Rozdiel medzi tarifou vypočítanou podľa kritérií uvedených v poznámke na konci týchto všeobecných podmienok a tarifou v deň odchodu;
ii) V prípade, že nedôjde k zvýšeniu ceny pre zvýšenie nákladov na palivo o menej ako 8%. V prípade zvýšenia nákladov na palivo o 8% bude cena najnižšej kategórie plavieb zobrazená v brožúre (bez letov, transferov, prístavných poplatkov a hotelových poplatkov). Zvýšenie sa vzťahuje na všetkých cestujúcich na všetky termíny odchodu pre danú plavbu. Online brožúra je dostupná na domovskej stránke www.costacruises.eu.
4.4 Ak zvýšenie ceny presiahne osem percent (8%) celkovej ceny pôvodnej zaplatenej cestujúcim, cestujúci má možnosť buď akceptovať zvýšenie ceny alebo bez ďalších nákladov odstúpiť od zmluvy podľa čl. 40 Zákona o cestovnom ruchu a čl. 5 (Zmeny dovolenky pred začiatkom čerpania balíka) týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.5 Ceny sa rozumejú ako cena za osobu. Avšak, v prípade nepoužitých lístkov alebo zrušenia, ktoré vedú k tomu, že cestujúci je jediným obyvateľom kajuty, sa na túto kajutu uplatní príplatok.
4.6 Cena komunikovaná v čase rezervácie je predmetom zmeny (rast alebo pokles) v prípade zmeny počtu ľudí v kajute.

5. Zmeny dovolenky pred začiatkom čerpania dovolenkového balíka

5.1 Podľa čl. 40.1 Turistického kódexu, pred začiatkom zájazdu, môže Organizátor vykonať menšie zmeny zmluvných podmienok – s výnimkou ceny – a bezodkladne o tom písomne informovať cestujúcich prostredníctvom cestovných kancelárií, či sprostredkovateľov. Costa Cruises odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že cestovná agentúra oneskorí alebo neposkytne cestujúcemu akékoľvek informácie získané od Costa Cruises.
5.2 Podľa čl. 40.2 Turistického kódexu, ak je Organizátor nútený pred začiatkom dovolenkového balíka vykonať zásadné zmeny jednej alebo viacerých hlavných charakteristík cestovných služieb podľa čl. 34.1 a) Turistického kódexu, nedokáže splniť špecifické požiadavky podľa čl. 36.5 a) Turistického kódexu alebo má v úmysle zvýšiť cenu balíka o viac ako 8%, má cestujúci možnosť buď akceptovať zmenu alebo odstúpiť od zmluvy bez dodatočných nákladov. Ak cestujúci vypovedá zmluvu, Organizátor môže ponúknuť náhradný dovolenkový balík rovnakej alebo vyššej kvality. V zmysle čl. 40.3 Cestovného poriadku, Organizátor jasne a presne oznámi:
Navrhované zmeny a ich vplyv na cenu
Lehotu, v rámci ktorej cestujúci informuje Organizátora o svojom rozhodnutí
Následky ak cestujúci neodpovie v požadovanej lehote
5.3 Cestujúci je povinný informovať Organizátora do
– 7 pracovných dní od dátumu, keď sa dozvedel o zmenách, ak takýto dátum bol viac ako 30 dní pred začiatkom dovolenkového balíka;
– 5 pracovných dní od dátumu, keď sa dozvedel o zmenách, ak takýto dátum bol medzi 15 a 30 dňami pred začiatkom dovolenkového balíka.
– 2 pracovné dni od dátumu, keď sa dozvedel o zmenách, ak takýto dátum bol menej ako 15 dní pred začiatkom dovolenkového balíka;
5.4 V prípade, že zmeny zmluvných podmienok balíka alebo náhradný balík podľa bodu 5.2 znamenajú nižšiu cenu alebo kvalitu, cestujúci má právo na primeranú zľavu z ceny. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy alebo neprijme náhradný balík, Organizátor má povinnosť vrátiť všetky sumy zaplatené cestujúcim v jeho mene a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6. Nemožnosť poskytnúť podstatnú časť dovolenkového balíka

6.1 Ak po začiatku poskytovania dovolenkového balíka, z dôvodu okolností, ktoré nemôže Organizátor ovplyvniť, nie je možné poskytnúť podstatnú časť – pokiaľ ide o cenu alebo kvalitu – cestovných služieb dohodnutých v zmluve, navrhne vhodné alternatívne riešenie v rovnakej alebo vyššej kvalite, aby sa mohlo v cestovnom balíku pokračovať bez dodatočných nákladov pre cestujúceho alebo ak to nie je možné – cestujúcemu preplatí rozdiel v cene v prípade, že sú alternatívne opatrenia v nižšej kvalite ako tie uvedené v zmluve.
6.2 Cestujúci má právo odmietnuť alternatívne riešenia iba vtedy, ak nie sú porovnateľné s tými, ktoré boli pôvodne dohodnuté v zmluve alebo ak zníženie ceny nie je primerané.
6.3 Ak nie je možné vykonať alternatívne riešenie v súlade s čl. 42.8 Turistického kódexu, bude cestujúcemu poskytnutá zľava z ceny.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy
7.1 V súlade s čl. 41 Turistického kódexu, cestujúci môže odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania zájazdu. Ak zákazník vypovedá zmluvu, budú mu účtované štandardné poplatky za zrušenie. Nižšie uvedené poplatky môžu byť upravené sprostredkovateľom v prípade, že sprostredkovateľ má dojednané iné podmienky s Organizátorom zájazdu.

TARIF

DNÍ DO PLAVBY

VŠETKY PLAVBY (neplatí pre World Cruise a Grandi Crociere)

MyCruise/All Inclusive

Do 90 dní

25% z celkovej ceny plavby

MyCruise/All Inclusive

Medzi 89 a 60 dňami

30% z celkovej ceny plavby

MyCruise/All Inclusive

Medzi 59 a 45 dňami

50% z celkovej ceny plavby

MyCruise/All Inclusive

Medzi 44 a 0 dňami

100% z celkovej ceny plavby

 

7.2 Podľa čl. 41.4 Turistického kódexu, v prípade neodvrátiteľných mimoriadnych okolností, ktoré nastanú v mieste určenia alebo v blízkom okolí, a ktoré majú podstatný vplyv na uskutočnenie dovolenkového balíka alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta, má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy pred začatím dovolenky bez zaplatenia akéhokoľvek stornovacieho poplatku a s úplným vrátením akýchkoľvek zaplatených platieb za balík, ale bez práva na akúkoľvek inú formu náhrady.
7.3 Pre rezervácie uskutočnené telefonicky na č 00 39 010 420 6099 alebo online na webovej stránke www.costacruises.eu v súlade s čl. 41.7 Turistického kódexu, má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu zmluvy, resp., odo dňa keď mu boli doručené zmluvné podmienky a predbežné informácie a to bez zaplatenia akejkoľvek pokuty a bez povinnosti poskytnúť akýkoľvek dôvod. V prípade cenových ponúk, ktoré sú výrazne nižšie ako pôvodne navrhované, cestujúci nemá právo na odstúpenie. V takýchto prípadoch Organizátor špecifikuje zníženie ceny a jednoznačne odkazuje na skutočnosť, že cestujúci nemá právo na odstúpenie.
7.4 Costa Cruises si vyhradzuje právo ponúknuť lepšie storno podmienky a výnimky z podmienok uvedených v čl. 7.1 počas špeciálnych akcií, riadne inzerovaných, na určité časové obdobie.

8. Zrušenie zo strany Organizátora

8.1 Organizátor môže odstúpiť od zmluvy a poskytnúť cestujúcemu plné vratenie platieb zaplatených za dovolenku bez toho, aby musel zaplatiť akúkoľvek dodatočnú sumu ako kompenzáciu ak a) počet osôb, ktoré si balík zakúpili, je menší ako minimum osôb požadovaný zmluvou a Organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie zmluvy najneskôr i) 20 dní pred začiatkom dovolenky v prípade dovolenky trvajúcej viac ako 6 dní, ii) 6 dní pred dátumom začiatku dovolenky v prípade dovolenky trvajúcej od 2 do 6 dní iii) 48 hodín pred začiatkom dovolenky v prípade dovolenky trvajúcej menej ako 2 dni; b) Organizátor nie je schopný splniť zmluvu z dôvodu neodvratiteľných mimoriadnych okolnosti a bez zbytočného odkladu začiatku dovolenky oznámi cestujúcemu ukončenie zmluvy.

9. Transfer dovolenkového balíka na iného zákazníka

9.1 V zmysle čl. 38 Turistického kódexu, ak cestujúci oznámi Organizátorovi najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu, že sa nemôže plavby zúčastniť, môže preniesť zmluvu o zájazde na inú osobu ak a) nie je dôvod týkajúci sa pasov, víz, zdravotných potvrdení, ubytovania v hoteli, dopravných služieb alebo iného faktora, ktorý by príjemcovi bránil zúčastniť sa plavby za rovnakých podmienok ako ten cestujúci, ktorý zájazd prevádza na druhú osobu; b) nadobúdateľ zaplatí Organizátorovi sumu uvedenú v čl. 9.2 nižšie a v prípade balíka s leteckou prepravou akékoľvek dodatočné poplatky účtované leteckou spoločnosťou.
9.2 Cestujúci zaplatí servisný poplatok 50 EUR účtovaný za zmenu mena. Prevádzateľ a nadobúdateľ sú spoločne zodpovední za zaplatenie dlžného zostatku ako aj za iné výdavky uvedené v bode 7.1.
9.3 Lístok na plavbu je prenosný len v prípade zmeny mena vykonanej podľa predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.
9.4 Na právo na prevod zmluvy sa vzťahujú výnimky a obmedzenia stanovené záväznými predpismi, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť.

10. Zodpovednosť zákazníka

10.1 Cestujúci musí mať svoje vlastné doklady totožnosti (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt) platné pre cestovanie do zahraničia v závislosti od svojej národnosti, pre všetky krajiny, ktoré sú súčasťou jeho itineráru. Pre niektoré destinácie môže byť vyžadovaná platnosť pasu najmenej 6 mesiacov od dátumu návratu. Cestujúci je zodpovedný za získanie pobytových alebo tranzitných víz. Je povinnosťou cestujúceho mať všetky doklady potrebné na nalodenie. Costa Cruise môže odmietnuť prístup na loď každému cestujúcemu, ktorý nemá požadované doklady bez uznania náhrady škody.
10.2 Správanie cestujúcich nesmie ovplyvniť bezpečnosť, pohodlie, pohodu alebo zážitok ostatných cestujúcich. Cestujúci sa musí správať obozretne, dodržiavať všetky pokyny vydané Organizátorom a dodržiavať všetky administratívne a zákonné predpisy, ktoré sa vzťahujú na plavbu ako aj iné právne požiadavky v krajinách plavby.
10.3 Cestujúci nesmie bez písomného súhlasu Organizátora priniesť na palubu lode tovar, živé zvieratá, zbrane, strelivo, výbušniny alebo horľavé, toxické alebo nebezpečné látky. Je prísne zakázané používať v kajute akékoľvek elektrické spotrebiče, vrátane žehličiek, ohrievačov vody, rýchlovarných kanvíc, varičov, sušičov vlasov a ohrievačov.
10.4 Cestujúci zodpovedá za prípadné škody, ktoré Organizátorovi vzniknú nedodržaním vyššie uvedených povinností. Cestujúci je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené na lodi, jej zariadení a vybavení, za stratu a škodu spôsobenú iným cestujúcim a tretím osobám ako aj všetky pokuty, penále a výdavky uložené Organizátorovi v dôsledku konania cestujúceho zo strany prístavných orgánov, colníkov, zdravotníckych orgánov alebo iných úradníkov ktorejkoľvek krajiny, ktorá je súčasťou plavby.
10.5 Cestujúci poskytne Organizátorovi všetky dokumenty, informácie a podrobnosti, ktoré môže Organizátor požadovať aby mohol uplatniť svoje právo na subrogáciu pre cestujúceho voči tretím stranám, ktoré by mohli niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody utrpené cestujúcim. Ak cestujúci nesplní túto podmienku a tým spôsobí poškodenie práva Organizátora na subrogáciu, nesie za to zodpovednosť voči Organizátorovi.
10.6 Cestujúci poskytne Organizátorovi všetky informácie potrebné na splnenie bezpečnostných požiadaviek, najmä tých, ktoré sú stanovené v smernici Rady 98 / 41 / ES a talianskom ministerskom dekréte z 10.13.1999. Zber a spracovanie údajov (vrátane obrazovej podoby) sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami Nariadenia (EÚ) č. 679/2016 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
10.7 Cestujúci sa zúčastní bezpečnostných inštruktáži a núdzových cvičení, ktoré Organizátor organizuje na palube lodi. Ak nebude táto požiadavka splnená, Kapitán môže, v súlade s článkom 186 talianskeho námorného práva a v súlade s bodom 11.2 nižšie, prijať všetky vhodné opatrenia, vrátane vylodenia dotknutého cestujúceho z disciplinárnych dôvodov.
10.8 S cieľom potlačiť pandémiu Covid-19 a zabezpečiť zdravie a bezpečnosť všetkých osôb na palube našich lodí musí Cestujúci predložiť všetky zdravotné dokumenty a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa krajín pôvodu, trvalého bydliska alebo ciest pred nástupom na palubu. Rovnako sa zaväzuje poskytnúť pravdivé a presné zdravotné vyhlásenia pri registrácii (online alebo priamo na palube pred nástupom) a súhlasí s meraním teploty, preverovaním a zdravotnými hodnoteniami, ktoré budú vykonané pred nástupom na palubu a počas pobytu na lodi. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť nalodenie cestujúceho alebo ho z plavby vyňať ak jeho zdravotný stav, výsledky previerky alebo získané informácie neumožňujú cestujúcemu cestovať na lodi podľa aktuálnych zdravotných a bezpečnostných predpisov. Ak cestujúci odmietne poskytnúť požadované informácie alebo sa odmietne podrobiť zdravotnej prehliadke vykonanej na palube – dochádza k zániku tejto zmluvy a neexistuje nárok na vrátenie sumy za neposkytnutú časť dovolenkového balíka alebo za iné služby.
10.9 Okrem ustanovení predchádzajúceho odseku bude cestujúci konať v súlade s postupmi implementovanými Organizátorom na účely zvládnutia pandémie Covid-19 a súhlasí s dodržiavaním protokolu o ochrane zdravia prijatého spoločnosťou Costa Cruises. Cestujúci súhlasí s dodržiavaním opatrení týkajúcich sa sociálneho odstupu, vykonávania výletov, používania ochranných hygienických protokolov. Ak má cestujúci na palube pozitívny test alebo je identifikovaný ako blízky kontakt s pozitívne cestujúcim, zaväzuje sa dodržiavať izolačné a karanténne opatrenia nariadené lekárom na palube a akceptuje predčasné vystúpenie z lode. V prípade, že screening ukáže pred začiatkom alebo počas plavby pozitívny výsledok, Organizátor si vyhradzuje právo vykonať ďalšie overenia. Tieto postupy sa môžu kedykoľvek zmeniť z dôvodu zavedenia nových platných legislatívnych požiadaviek. Každému cestujúcemu, ktorý nedodrží postupy, bude nariadené vystúpiť alebo mu bude zabránené v opätovnom nástupe na palubu bez akéhokoľvek nároku na vrátenie sumy.

11. Právomoci kapitána lode

11.1 Kapitán má právo viesť loď aj bez pilota, za akýchkoľvek okolností ťahať, pomáhať iným plavidlám, odchýliť sa od plánovanej trasy ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti cestujúcich na lodi, vstúpiť do akéhokoľvek prístavu (bez ohľadu či daná destinácia je v itinerári lode) a preložiť cestujúceho na iné plavidlo aby loď mohla ďalej pokračovať v plavbe.
11.2 Cestujúci podlieha disciplinárnej právomoci Kapitána lode, pokiaľ ide o bezpečnosť lode a plavby. Cestujúci je povinný dodržiavať všetky pokyny a príkazy vydané na palube, vrátane tých, ktoré sa týkajú inštruktáží a núdzových cvičení podľa čl. 10.7. Ak podľa Kapitána, cestujúci nie je spôsobilý začať alebo pokračovať v plavbe, jeho fyzický alebo duševný stav predstavuje riziko pre plavidlo alebo zdravie a bezpečnosť akéhokoľvek iného hosťa či člena posádky, alebo jeho správanie je také, že môže ovplyvniť zážitok iných cestujúcich, má kapitán právo v závislosti od daného prípadu a) odmietnuť prepravu b) nariadiť cestujúcemu vylodenie v ktoromkoľvek prístave; c) odmietnuť cestujúcemu vylodenie; d) obmedziť cestujúceho na určitú oblasť lode alebo odmietnuť mu účasť na podobných činnostiach na palube. Podobné nariadenia môžu prijať iní poskytovatelia služieb v súlade s disciplinárnymi orgánmi, ak im tak umožňuje zákon alebo táto zmluva.
11.3 Organizátor a Kapitán lode majú právo plne dodržiavať akékoľvek rozkazy alebo smernice vydané vládou alebo úradmi akéhokoľvek štátu, alebo akýmkoľvek človekom konajúcim alebo tvrdiacim, že koná v mene alebo s právom takýchto vlád alebo úradov, alebo akýmkoľvek človekom, ktorý podľa podmienok poistenia proti rizikám vojny na lodi má právo vydávať takéto rozkazy alebo smernice. Ak je v súlade s týmito rozkazmi alebo smernicami vykonané alebo nevykonané niečo, takéto konanie nebude považované za odchýlku ani za porušenie zmluvy. Vylodenie akýchkoľvek Cestujúcich alebo vyloženie batožiny v súlade s týmito rozkazmi alebo smernicami predstavuje riadne a správne splnenie záväzkov zmluvy a uvoľňuje Organizátora od akéhokoľvek zodpovednosti za pokračovanie v plavbe alebo za repatriáciu Cestujúcich.

12. Odmietnutie prijatia nových rezervácií

12.1 Ak sa cestujúci dopustí niektorého z nižšie uvedených činov, Organizátor a Kapitán si vyhradzujú právo odmietnuť ďalšiu plavbu na lodi spoločnosti Carnival Group na určitý čas.
12.2 Podľa uváženia Organizátora môže byť cestujúci informovaný o odmietnutí prijatia nových rezervácií a následnom zrušení už vykonaných rezervácií ak na svojej poslednej plavbe cestujúci: a) sa dopustil akéhokoľvek porušenia ustanovení článkov 10 alebo 11; b) spôsobil stratu alebo škodu iným cestujúcim alebo členom posádky alebo bol zodpovedný za stratu alebo poškodenie majetku, ktorý patrí Organizátorovi; c) nezaplatil zostatok cestovného a / alebo palubný účet, nezaplatil za svoje nákupy alebo dlhuje peňažnú sumu Organizátorovi alebo akejkoľvek spoločnosti Carnival Group a tieto sumy okamžite nezaplatí.
12.3 Akákoľvek rezervácia uskutočnená predtým ako sa cestujúci dopustil jedného alebo viacerých z vyššie uvedeného, bude zrušená, pokiaľ ide o samotného cestujúceho. V takom prípade Organizátor vráti sumu, ktorú už cestujúci zaplatil za rezerváciu, zníženú o zrážku ako náhradu za prípadné ďalšie škody.
12.4 Písomné oznámenie o vyššie uvedenom zasiela Organizátor cestujúcemu na adresu, ktorá mu bola pri rezervácií poskytnutá.

13. Zabezpečenie a záložné právo

13.1 Organizátor má právo si ponechať batožinu Cestujúceho alebo iné predmety jeho majetku ako kredit na zaplatenie akýchkoľvek súm dlžných cestujúcemu za tovar a služby zakúpené na palube.

14. Ubytovanie na palube alebo v hoteli

14.1 Organizátor má právo prideliť cestujúcemu inú kajutu ako tú, ktorá je rezervovaná, pokiaľ ide o rovnakú alebo vyššiu kategóriu.
14.2 Ak je zahrnuté v balíku a v prípade neexistencie oficiálnych noriem, ubytovanie v zahraničí bude hodnotené približne na základe ekvivalentného systému klasifikácie platného v Taliansku.

15. Zodpovednosť Organizátora

15.1 Na základe článkov 42 a 43 Turistického kódexu je Organizátor zodpovedný za plnenie zmluvných služieb poskytovaných v rámci dovolenkovej ponuky, bez ohľadu na to, či ich má Organizátor poskytnúť osobne, alebo prostredníctvom poskytovateľov tretích strán. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené Cestujúcim (vrátane akcií vykonávaných nezávisle Cestujúcim počas poskytovania turistických služieb), tretími stranami, ktoré nie sú zmluvnými poskytovateľmi, náhodnými udalosťami, vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré Organizátor s primeranou starostlivosťou nemohol rozumne predvídať alebo sa im vyhnúť.
15.2 Cestujúci je povinný informovať Organizátora o akomkoľvek nesúlade zistenom pri výkone služby dovolenkového balíka a Organizátor v takom prípade napraví nesúlad s prihliadnutím na rozsah nedostatku. Ak Organizátor neodstráni nezhodu v primeranej lehote stanovenej cestujúcim, cestujúci môže osobne napraviť nesúlad a požadovať náhradu nevyhnutných primeraných a zdokumentovaných výdavkov. V prípade, že Organizátor odmietne nezrovnalosť odstrániť alebo ak je ju potrebné bezodkladne odstrániť, cestujúci nemusí uviesť časovú lehotu.
15.3 Podľa čl. 43 Turistického kódexu má Cestujúci právo na primerané zníženie ceny za dobu neplnenia turistických služieb, pokiaľ Organizátor nepreukáže, že je to spôsobené Cestujúcim. Cestujúci má právo na náhradu škody, ktorá vznikla, bez zbytočného odkladu a táto náhrada sa musí poskytnúť.
15.4 V prípade závažného porušenia povinností Organizátora týkajúcich sa plnenia turistických služieb podľa zmluvy o dovolenkovom balíku, Organizátor odstráni porušenie v primeranej lehote stanovenej Cestujúcim. Ak k tomu nedôjde, Cestujúci môže s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvu o dovolenkovom balíku, alebo, ak je to vhodné, požadovať zníženie ceny podľa článku 43 Turistického kódexu, bez nároku na náhradu škody. V prípade ukončenia zmluvy, ak dovolenkový balík zahŕňa prepravu cestujúcich, Organizátor taktiež zabezpečí repatriáciu Cestujúceho s rovnako vhodným dopravným prostriedkom bez zbytočného odkladu a bez ďalších nákladov pre Cestujúceho. V prípade, ak nie je možné uskutočniť repatriáciu Cestujúceho, budú sa uplatňovať ustanovenia článkov 42.6 a 42.7 Turistického kódexu.
15.5 Všetky výnimky, obmedzenia zodpovednosti, zrieknutie sa zodpovednosti, ktoré môže Organizátor na základe tejto zmluvy uviesť, sa vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré pôsobia ako zamestnanci, zástupcovia, spolupracovníci, zmluvní partneri, subdodávatelia Organizátora.
15.6 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k Cestujúcemu za akékoľvek nedodržanie povinnosti zo strany cestovnej kancelárie, agentúry alebo iných sprostredkovateľov pokiaľ ide o povinnosti tretích osôb.
15.7 Ak Organizátor zaplatil cestujúcemu sumy vo forme vratky (refundácie), Organizátor preberá práva a úkony cestujúceho voči tretím osobám, ktoré nesú zodpovednosť.

16. Obmedzenia zodpovednosti

16.1 V žiadnom prípade nemôže byť náhrada platená Organizátorom vyššia než obmedzenia zodpovednosti stanovené Nariadením Komisie (ES) č. 392/2009 a, ak je to vhodné, národnými a medzinárodnými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa nesplnenia dotknutej služby.
16.2 Ak je Organizátor zároveň aj lodnou spoločnosťou a / alebo vlastníkom a / alebo prepravcom a / alebo nájomcom lode použitej na plavbu, platia aktuálne zákony týkajúce sa obmedzenia zodpovednosti alebo platné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č 392/2009 v znení neskorších predpisov.

17. Exkurzie

17.1 Presný popis výletov pre každý itinerár je dostupný v čase rezervácie na rôznych webových portáloch Costa Cruises alebo v katalógu. Výlety sa môžu zmeniť v dôsledku vonkajších okolností (poveternostné podmienky, štrajky, meškania dopravy) a prevádzkových požiadaviek cestovných kancelárií.
17.2 V prípade zrušenia exkurzie z dôvodu technických problémov, vyššej moci, nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov, Costa Cruise ponúkne kredit, ktorý je možné minúť na palube, rovnajúci sa cene zaplatenej za exkurziu. Celodenné výlety majú dvojnásobnú hodnotu ako poldenné výlety. Palubný kredit bude riadne vrátený na palubný účet, ak sa na palube nevyužije. V prípade, že cestujúci odstúpi od výletu z opodstatnených a nepredvídateľných dôvodov, bude mu poskytnutý kredit vo výške ceny zaplatenej za neabsolvovaný výlet.
17.3 Výlety nie sú určené pre telesne postihnutých hostí. Avšak, ak je to požadované, spoločnosť Costa Cruises môže odporučiť výlety, ktoré sú označené ako menej obtiažne. Organizátor odporúča, aby cestujúci získal čo najviac informácií z internetu alebo brožúry.
17.4 Pre určité typy výletov môžu platiť špeciálne a osobitné podmienky, požiadavky a predpisy.

18. Letecká doprava

18.1 Vystavením letenky dopravcom na meno cestujúceho, vzniká uzatvorenie zmluvy o leteckej doprave medzi cestujúcim a leteckým dopravcom.
18.2 Costa Cruises nekoná v žiadnom postavení ako letecký dopravca. Leteckú dopravu vykonáva výlučne letecký dopravca so súvisiacimi rizikami a zodpovednosťami. Preto Costa Cruises nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konania zo strany dopravcu. Práva Cestujúceho podľa zmluvy o Leteckej preprave (Montrealský dohovor), najmä práva Cestujúceho na náhradu škody za smrť alebo zranenie musí smerovať na leteckého prepravcu, nie na spoločnosť Costa Cruises. Za povinnosti podľa nariadenia ES č. 785/2004 zodpovedá výlučne letecký dopravca.
18.3 Ak nie je k dokumentácií priložená letenka, ktorú poskytuje Costa Cruises, cestujúci si letenku vyžiada priamo u leteckého dopravcu, ktorý zabezpečí jej vydanie. Dopravca zaručí, že letenka bude cestujúcemu okamžite vystavená na jeho vlastné náklady.
18.4 Povinnosti vyplývajúce z nariadenia ES č. 261/2004 sú vo výlučnej zodpovednosti leteckého dopravcu. Costa Cruises nenesie žiadnu zodpovednosť bez ohľadu na to, či je alebo nie je Organizátorom služby. Akékoľvek nároky cestujúceho sa priamo predkladajú leteckej spoločnosti.
18.5 V dokumentácií, ktorú zasiela Costa Cruises, sa uvádzajú podrobnosti o letových podmienkach. Podrobnosti o lete a všetky informácie vzťahujúce sa k letu majú len informatívny charakter. Cestujúcemu sa poskytnú najmenej 3 mesiace pred odletom všetky informácie o leteckej spoločnosti, poriadkoch, letoch a podobne. Ak je rezervácia vykonaná menej ako 3 mesiace pred odletom, vyššie uvedené informácie sa poskytujú do 3 pracovných dní od potvrdenia rezervácie.
18.6 Použitie tlačených materiálov, ochranných známok či loga spoločnosti Costa Cruises v dokumentácií podľa čl. 18.5 je určené len pre účely tlače a nemožno to vykladať ako dodatok alebo opravu súvisiacu s inými ustanoveniami tohto článku.
18.7 Ak cestujúci po potvrdení letu požiada o zmenu rezervácie, ktorá nemá za následok zrušenie leteckej dopravy (zmena dátumu odletu / príletu) uhradí Organizátorovi dodatočné výdavky účtované leteckou spoločnosťou.

19. Doktor na lodi

19.1 Ak cestujúci vyžaduje lekársku pomoc, lodný lekár je k dispozícií za poplatok.
19.2 Stanovisko lodného lekára, či je hosť spôsobilý nalodiť sa alebo pokračovať v plavbe, je konečné a pre cestujúceho záväzné.

20. Uskladnenie cennosti

20.1 Pre pohodlie a bezpečnosť cestujúceho je na palube k dispozícií trezor. Organizátor nepreberá zodpovednosť za hotovosť, doklady, cenné papiere, šperky a iné cennosti, ktoré nie sú uložené v trezore.

21. Povinnosť poskytnúť pomoc

21.1 Organizátor je povinný poskytnúť pomoc v prípade, že sa cestujúci ocitne v ťažkostiach. Povinnosť poskytnúť pomoc je obmedzená na riadne vykonanie služieb podľa zmluvy. Organizátor má právo si účtovať primeraný poplatok podľa skutočných nákladov za poskytnutie takejto pomoci v prípade, že sú ťažkosti spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti.

22. Sťažnosti a nároky

22.1 Podľa nariadenia EÚ č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej doprave, v prípade, že cestujúci chce podať sťažnosť, predloží ju do 2 mesiacov odo dňa, kedy bola služba poskytnutá alebo mala byť vykonaná. Organizátor najneskôr do 1 mesiaca od prijatia sťažnosti oznámi reklamujúcemu, či reklamácia bola opodstatnená, zamietnutá alebo sa stále posudzuje. Čas potrebný na konečnú odpoveď nepresiahne 2 mesiace od prijatia sťažnosti.
22.2 Sťažnosti je možné zasielať na costa_customerservice@costa.it a ufficio.legale.costa.crociere@legalmail.it a poštou na Costa Crociere, S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, Italy.
22.3 Žiadna sťažnosť sa nebude považovať za platnú pokiaľ nebude obsahovať aspoň tieto podrobnosti: údaje o cestujúcom (meno, priezvisko, adresa, kontaktne číslo), podrobnosti o ceste (čas, dátum, miesto odchodu, určenia) a číslo zmluvy, popis nesúladu služby s požiadavkami stanovenými v EU alebo vnútroštátnych predpisoch alebo vo všeobecných obchodných podmienkach.
22.4 V prípade, že Organizátor neodpovie do vyššie uvedeného termínu, cestujúci má právo: a) využiť postup mimosúdneho riešenia sporov podaním žiadosti na obchodnú komoru v mieste bydliska; b) podať sťažnosť druhej inštancie regulačnému dopravnému úradu na adrese pec@pec.autorita-trasporti.it alebo art@autorita-trasporti.it
22.5 Cestujúci má právo na kompenzáciu z ceny cestovného lístka za dopravnú službu vo výške nie nižšej ako:
a) 10% z ceny lístka ak je odpoveď na reklamáciu poskytnutá medzi 61 dňami a 90 dňami od prijatia reklamácie;
b) 20% z ceny ak odpoveď na reklamáciu nebude poskytnutá do 90 dní od prijatia reklamácie;
c) vyššie uvedená kompenzácia nebude platná ak jej výška je nižšia ako 6 EUR, reklamácia nie je podaná správne, alebo v prípade, že Cestujúci už obdržal automatickú kompenzáciu za podanú sťažnosť týkajúcu sa tej istej cesty.

23. Poistenie za zrušenie dovolenky, lekársku pomoc a batožinu

23.1 Pri podpise rezervácie môže cestujúci uzavrieť poistnú zmluvu zaplatením poistného.
23.2 Poistné krytie je zmluvou medzi cestujúcim a poisťovňou a za všetky povinnosti zodpovedá cestujúci.

24. Garantovaný fond

24.1 V súlade čl. 47 Turistického kódexu, Organizátor uzatvoril špecifické poistenie aby v prípade, že by sa dostal do finančnej neschopnosti alebo konkurzu, Cestujúci boli zaručene odškodnení za zaplatenú cenu dovolenkovej ponuky, ako aj za akékoľvek náklady spojené s ich repatriáciou. (č. poistky ITSUNCO4716[TA(1] CHUBB European Group SE, Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (Italia), +39.02.27.095 1 Fax: +39. 02.27.095.333 chubb.denunce@chubb.com).) Poistenie kryje v prípade potreby aj náklady na stravu a ubytovanie..
24.2 Ďalšie podrobnosti týkajúce sa náhrady za stratu služieb alebo v prípade platobnej neschopnosti nájdete v čl. 47 a 48 Turistického kódexu.

25. Platné právo a uplatnenie práva

25.1 Cestujúci akceptuje ako právo vzťahujúce sa na zmluvu a záväzky z nej vyplývajúce talianske právo, na ktoré sa zmluva v plnom rozsahu odkazuje. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluvné strany uznávajú, že príslušným súdom je súd určený v súlade s oddielom 4 nariadenia 1215/2001 a čl. 63 Zákonníka o ochrane spotrebiteľa.

26. Ochrana osobných údajov

26.1 Costa Cruises v svojej funkcii správcu údajov, v súlade s článkom 13 Nariadenia (EÚ) č. 679/2016 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), vám týmto poskytuje nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám, ako subjekt údajov, poskytli:
a) na nákup dovolenkového balíka
b) v súvislosti s vašou plavbou
c) pri registrácií na webovej stránke
Účely a právny základ spracovania
Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžu obsahovať niektoré údaje, ktoré sú vymedzené nariadením GDPR ako patriace do jednej z „špeciálnych“ kategórií. Špeciálne/citlivé údaje budú spracovávané výhradne na nasledujúce účely a iba s vaším súhlasom.

A) Zmluvné účely – osobné údaje budú spracované za účelom spracovania zmluvnej dokumentácie s ohľadom na
a. dokončenie, riadenie a vykonávanie zmluvných vzťahov
b. splnenie vašich požiadaviek
c. zasielanie oznámení a informácií týkajúcich sa vášho dovolenkového balíka
d. iniciatív, ktorých cieľom je urobiť vašu plavbu pohodlnejšou
e. zákonné povinnosti, bezpečnostné dôvody
f. plnenie povinností stanovených zákonmi, predpismi vyplývajúce zo Spoločenstva
g. zakladanie, uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov v mene Costa Cruises
h. zaručenie, že počas plavby bude poskytnutá lekárska starostlivosť
i. dodržiavanie predpisov CLIA (zástupcovská organizácia priemyslu)
j. obchodné dôvody a zber štatistických údajov, marketingové účely
k. ďalšie účely; marketingové účely vrátane propagačných aktivít spoločnosti Costa Cruises a iných pridružených spoločností Carnival Corporation Plc.

Costa Cruises môže predovšetkým použiť e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri kúpe dovolenkového balíka, na zasielanie informácií a propagačných ponúk týkajúcich sa podobných služieb a produktov predávaných spoločnosťou Costa Cruises, skupinou a/alebo obchodnými partnermi, a to aj bez vášho súhlasu, pokiaľ tomu nebudete namietať.Spoločnosti Carnival Group sú: Carnival Corporation (CCL), Carnival plc (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA a Costa Cruises), Holland America Line N.V., generálny partner Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line a Seabourn), Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Aljaška, P & O Australia a Cunard) a SeaVacations Limited (podnik CCL vo Veľkej Británii). Obchodní partneri Costa Crociere môžu patriť do ktorejkoľvek z nasledujúcich kategórií:
a) aktivity cestovného ruchu;
b) letecké/prepravné služby;
c) cestovné kancelárie;
d) poisťovne.

B) Profilovanie, t. j. analýza vašich dovolenkových preferencií a prieskum trhu s cieľom zlepšiť služby a komerčné informácie ponúkané spoločnosťou Costa Crociere, aby tieto služby a informácie boli viac v súlade s vašimi záujmami. Táto činnosť sa môže vykonávať aj prostredníctvom dotazníkov spokojnosti zákazníkov a/alebo profilovacích súborov cookie používaných pri prehliadaní webových stránok spoločnosti Costa Crociere. Zoznam strán, ktorým bol udelený prístup k vašim údajom, je k dispozícii na nahliadnutie v Spoločnosti na nasledujúcich adresách: privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova, kontaktná osoba: úradník pre ochranu osobných údajov. 

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do zahraničia tretím stranám, v rámci EÚ alebo mimo nej, avšak len na vyššie uvedené účely. V prípade prenosu údajov mimo Európsku úniu musí dotknutá krajina zaručiť primeranú úroveň ochrany na základe osobitného rozhodnutia Európskej komisie, v opačnom prípade bude príjemca zmluvne povinný zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov porovnateľnú s tým, čo stanovuje GDPR. Doba uchovávania údajov Vaše osobné údaje budú uchovávané nie dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené a následne spracované. Budú uložené počas trvania zmluvy medzi vami a Spoločnosťou, a to následovne:
i. nie dlhšie, ako je príslušná lehota stanovená zákonom;
ii. nie dlhšie, ako sú konkrétne lehoty stanovené príslušnými požiadavkami na uchovávanie údajov (napríklad pre daňové priznania);
iii. na obdobie potrebné na ochranu práv prevádzkovateľa v súvislosti s obhajobou akýchkoľvek právnych nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.

Fotografie/obrázky a audio/video záznamy zozbierané počas podujatí na palube budú uchované po dobu obmedzenú na trvanie plavby a potom budú vymazané.

Osobné údaje zhromaždené a spracované na účely profilovania sa budú uchovávať najviac desať (10) rokov; na konci doby uchovávania budú údaje automaticky vymazané alebo trvalo anonymizované.

Prevádzkovateľ a spracovatelia údajov

Prevádzkovateľom údajov je Costa Crociere Sp.A. so sídlom v Janove (Taliansko), Piazza Piccapietra č. 48.

Splnomocnenec pre ochranu údajov

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

Práva Dotknutej osoby

Kedykoľvek, aj pokiaľ ide o profilovanie, môžete uplatniť práva podľa čl. 15 až 22 GDPR, a to:
a) získať prístup k vašim osobným údajom;
b) požiadať o opravu vašich osobných údajov;
c) odvolať svoj súhlas s použitím a zverejnením vašich osobných údajov;
d) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
e) získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
f) namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, a to aj na marketingové účely alebo na účely profilovania;
g) získať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
h) podať sťažnosť dozornému orgánu;
i) dostávať upozornenia v prípade porušenia ochrany osobných údajov;
j) požiadať o informácie týkajúce sa:
i. účely spracovania;
ii. kategórie osobných údajov.

Máte tiež právo kedykoľvek namietať proti zasielaniu správ súvisiacich s marketingovými alebo profilovacími aktivitami kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v spodnej časti prijatého e-mailu alebo zaslaním konkrétnej žiadosti v tomto zmysle na jednu z adresy nižšie. Tieto práva si môžete uplatniť a/alebo získať ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov tak, že napíšete na: privacy@costa.it alebo Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, kontaktná osoba: úradník pre ochranu osobných údajov.